Законопроект №2280а - про внесення змін щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти


Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3442 ) щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Номер, дата реєстрації:
2280а від 03.07.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

_________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України “Про вищу освіту” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004 із наступними змінами) такі зміни:

1. Частину другу статті 12 після пункту дев’ятого доповнити новими пунктами такого змісту:

“10) забезпечує здійснення контролю за дотриманням встановлених цим Законом обмежень при затвердженні складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

11) затверджує склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та у встановлених цим Законом випадках припиняє повноваження членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.”.


2. Частину другу статті 17 після слів “є юридичною особою” доповнити словами “публічного права”.

3. У статті 19:

1) у частині першій:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Повноваження члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти припиняються Кабінетом Міністрів України у разі:

1) закінчення строку, на який його обрано;

2) подання ним особистої заяви про складення повноважень;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) припинення ним громадянства України;

5) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

6) смерті;

7) виявлення обмежень, визначених абзацом другим частини другої цієї статті;

8) у випадках, передбачених законом”.


2) частину другу викласти в такій редакції:

“2. Строк повноважень членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти більше двох строків.

До складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти не може входити особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) підпадає під дію частин третьої та четвертої статті 1 Закону України “Про очищення влади”;

7) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”;

8) є керівником або заступником керівника Національної академії наук України, національної галузевої академій наук, вищого навчального закладу, наукової установи;

9) є засновником приватного вищого навчального закладу”.


ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

3) перевірити відповідність обраних (делегованих) членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти вимогам, встановленим абзацом другим частини другої статті 19 цього Закону.


У випадку встановлення невідповідності таким вимогам, припинити повноваження такого члена (членів) та вжити заходів до обрання (делегування) іншого (інших) члена (членів) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у порядку, визначеному цим Законом.

Голова Верховної Ради
України


-------------------------------------------------------

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту”(щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти)”1. Обґрунтування необхідності прийняття закону
01 липня 2014 року Верховна Рада України прийняла новий прогресивний і проєвропейський Закон “Про вищу освіту” № 1556-VII ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3442 ).

Одним з визначених статтею 3 цього Закону принципів державної політики у сфері вищої освіти є сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти протягом життя.

Головним показником, який визначає ступінь реалізації вищезазначеного принципу державної політики, є рівень якості вищої освіти, тобто рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти, які набуваються в результаті освітнього процесу у вищих навчальних закладах.

Відповідно до статті 17 цього Закону, реалізація державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти покладається на нову демократичну інституцію - Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4038 ), як постійно діючий колегіальний орган, уповноважений Законом на виконання низки заходів, пов’язаних з практичною реалізацією завдань державної політики забезпечення якості освіти.

Освітянська громадськість, яка безпосередньо приймала участь у підготовці проекту Закону України “Про вищу освіту”, очікувала і очікує від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти абсолютно нових демократичних засад їх діяльності та механізмів прийняття рішень. Цей орган повинен бути поза корупцією, поза лобіюванням інтересів конкретних вищих навчальних закладів чи їх керівників. Для цього до складу цього органу повинні бути обрані виключно гідні кандидати.

Тому встановлення засад формування складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти відіграє надзвичайно важливе значення як для розвитку системи освіти, так і для здійснення динамічних перетворень у нашій державі в цілому.
Підпунктом 14 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону передбачено, що перший склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти формується протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом.
Разом з тим, результати виборів членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти показали великий обсяг проблем і прогалин порядку формування складу цього органу.

Таким чином, мета Закону «Про вищу освіту» - створення професійно незалежної агенції, що контролювала б якість вищої освіти й діяльність якої спиралася б на персональну авторитетність її членів, досягнута не була.

Причиною цього, на думку авторів законопроекту виступає насамперед те, що в Законі України “Про вищу освіту” не визначено необхідне коло обмежень, за наявності яких особа не може бути обрана (делегована) до складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Так, нормами частини другої статті 19 цього Закону визначено лише обмеження щодо неможливості входження до складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти керівників і заступників керівників національних академій наук України, вищих навчальних закладів, наукових установ та засновників приватних вищих навчальних закладів.

Жодних інших обмежень ні нормами цієї статті, ні нормами Закону в цілому не передбачається.
З метою уникнення можливості доступу до виконання повноважень члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти осіб, які не мають належних здібностей, бездоганної репутації, високих особистих якостей та професійних досягнень, вважається за необхідне встановити на законодавчому рівні низку відповідних обмежень.

Після широкого обговорення з громадськістю та провідними експертами, були виділені наступні головні критерії, при наявності хоча б одного з яких, особа не має права бути обраною членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

По-перше – це особи, які мають судимість або які мають стягнення за корупційні правопорушення. Загальносвітовою є практика недопущення до діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави даної категорії осіб.

Так як законодавством України передбачено, що особи можуть нести за корупційні правопорушення не тільки кримінальну, але й адміністративну відповідальність, необхідним є окреме виділення даного критерію.

По-друге – це особи, які підпадають під дію частин 3 і 4 статті 1 Закону України “Про очищення влади” ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3607 ), а також відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення цього Закону.

По-третє – особи, які є керівниками або заступниками керівників Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, вищих навчальних закладів, наукових установ та засновниками приватних вищих навчальних закладів.

Враховуючи вищезазначене, особа, котра підпадає під один або декілька із вищезазначених критеріїв не матиме можливості бути обраною (делегованою) до складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Також, з метою вдосконалення існуючого порядку формування складу Агентства, законопроектом передбачається законодавчо визначити повноваження Кабінету Міністрів України щодо затвердження складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки та припинення повноваження його членів у встановлених цим Законом випадках.

Крім того, з метою забезпечення уніфікованого підходу до формування складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, нормами цього законопроекту передбачається надання доручення Кабінету Міністрів України перевірити відповідність обраних (делегованих) членів Агентства вимогам, встановленим абзацом другим частини другої статті
19 цього Закону, та, у випадку встановлення невідповідності, припинити повноваження такого члена (членів).

2.Цілі та завдання прийняття Закону України
Основною метою розробки зазначеного проекту Закону є створення правових умов для забезпечення формування якісного складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що буде спроможний протистояти наявним в системі вищої освіти негативним явищам і здатний сформувати в Україні нові механізми і стандарти забезпечення якості вищої освіти.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту закону України
Проект передбачає внесення низки змін до Закону України “Про вищу освіту”, зміст яких полягає в наступному:

частину другу статті 12 після пункту дев’ятого доповнити новими пунктами такого змісту:
“10) забезпечує здійснення контролю за дотриманням встановлених цим Законом обмежень при затвердженні складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

11) затверджує склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та, у встановлених цим Законом випадках, припиняє повноваження членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.”.

частину другу статті 17 після слів “є юридичною особою” доповнити словами “публічного права”.

Внести низку змін до статті 19, а саме:
у частині першій:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
“Склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:
“Повноваження члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти припиняються Кабінетом Міністрів України у разі:

1) закінчення строку, на який його обрано;
2) подання ним особистої заяви про складення повноважень;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) припинення ним громадянства України;
5) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
6) смерті;
7) виявлення обмежень, визначених абзацом другим частини другої цієї статті;
8) у випадках, передбачених законом”.
частину другу викласти в такій редакції:
“2. Строк повноважень членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти більше двох строків.

До складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти не може входити особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) підпадає під дію частин третьої та четвертої статті 1 Закону України “Про очищення влади”;

7) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”;

8) є керівником або заступником керівника Національної академії наук України, національної галузевої академій наук, вищого навчального закладу, наукової установи;

9) є засновником приватного вищого навчального закладу”.

Також нормами пункту 3 Розділу ІІ. “Прикінцеві положення” законопроекту передбачається надання доручення Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом перевірити відповідність обраних (делегованих) членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти вимогам, встановленим абзацом другим частини другої статті 19 цього Закону.

У випадку встановлення невідповідності таким вимогам, припинити повноваження такого члена (членів) та вжити заходів до обрання (делегування) іншого (інших) члена (членів) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у порядку, визначеному цим Законом.

4. Стан нормативної бази у даній сфері державного врегулювання.

Нормативною базою в даній сфері правового регулювання є:
- Конституція України;
- Закон України “Про вищу освіту”.
Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація акта не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону України
Прийняття законопроекту надасть можливість вдосконалити порядок формування складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що повинно забезпечити обрання до цього органу гідних, високоморальних і професійних осіб, які мають забезпечити становлення в Україні системи забезпечення якості вищої освіти згідно з європейськими стандартами, що призведе до забезпечення суспільного та економічного розвитку держави через формування висококваліфікованого людського капіталу та створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів.

Народні депутати України


Документи, пов'язані із роботою:

Порівняльна таблиця 03.07.2015
Висновок комітету 15.07.2015 (Скорочений текст)
Висновок Головного науково-експертного управління 15.07.2015 (Скорочений текст)Огигінал новини «Законопроект №2280а - про внесення змін щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4396
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php