КМУ: Про внесення змін до Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА


від 15 квітня 2015 р. № 229
Київ

Про внесення змін до Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти ( https://euroosvita.net/index.php/?category=16&id=1167 )


Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 752 “Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 55, ст. 2191; 2013 р., № 63, ст. 2283), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України
А.ЯЦЕНЮК


Інд. 28ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2015 р. № 229


ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти


1. Пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:

“До Єдиної бази вносяться дані щодо дітей шкільного віку, вступників, студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів, випускників навчальних закладів, їх рівнів та ступенів освіти, дані щодо навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, місцевих органів виконавчої влади у сфері освіти, їх керівників, наукових, науково-педагогічних працівників навчальних закладів.

Безоплатний і вільний доступ осіб до інформації, що міститься у Єдиній базі, здійснюється через офіційний веб-сайт МОН.”.

2. Пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. У сфері вищої освіти Єдина база включає Реєстр вищих навчальних закладів, Реєстр документів про вищу освіту і Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Реєстр вищих навчальних закладів містить відомості про кожен вищий навчальний заклад незалежно від форми власності та підпорядкування, видані йому ліцензії, сертифікати про акредитацію та свідоцтва про атестацію. Відомості Реєстру є відкритими.

Реєстр документів про вищу освіту містить відомості про:

документи про освіту (наукові ступені) державного зразка, видані вищими навчальними закладами (науковими установами) України, крім інформації про випускників військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів навчальних закладів;

власні документи про вищу освіту (наукові ступені), видані вищими навчальними закладами України;

документи про вищу освіту (наукові ступені), видані іноземними навчальними закладами та визнані МОН;

документи про вищу освіту (наукові ступені), видані іноземними навчальними закладами та визнані навчальними закладами України;

державні документи про присвоєння вчених звань;

документи про присвоєння вчених звань, видані іноземними навчальними закладами та визнані навчальними закладами України.

Фізичні та юридичні особи мають доступ до Реєстру документів про вищу освіту в обсязі, достатньому для перевірки достовірності документа про освіту (науковий ступінь) або присвоєння вченого звання.

Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання містить відомості про сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені відомості є доступними для перевірки їх достовірності під час прийому до вищих навчальних закладів приймальними комісіями відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН.”.

3. Абзац другий пункту 3 замінити абзацами такого змісту:

“прийому вступників на навчання;

виготовлення документів про освіту (наукові ступені) державного зразка, власних документів про освіту (наукові ступені), що видаються навчальними закладами України, державних документів про присвоєння вчених звань, ліцензій на провадження освітньої діяльності, сертифікатів про акредитацію та свідоцтв про атестацію, учнівських (студентських) квитків;”.

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

4. У пункті 4:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“4. Розпорядником Єдиної бази є МОН, яке затверджує порядок її формування та функціонування, встановлює склад відомостей і даних Єдиної бази, у тому числі персональних, процедури їх оброблення, здійснює контроль за забезпеченням захисту таких даних.”;

2) в абзаці другому слова “Адміністратором (розпорядником)” замінити словами “Технічним адміністратором”.

5. В абзаці першому пункту 5 слова “Адміністратор (розпорядник)” замінити словами “Технічний адміністратор”.

6. Доповнити Положення пунктами 7 і 8 такого змісту:

“7. Центральні органи виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, місцеві органи виконавчої влади у сфері освіти, навчальні заклади незалежно від форми власності та підпорядкування та інші учасники освітнього процесу вносять до Єдиної бази визначені в установленому порядку відомості і дані, у тому числі персональні, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг, підтримують їх в актуальному стані з метою забезпечення реалізації прав, виконання обов’язків та завдань, передбачених законодавством.

8. Оброблення і захист персональних даних в Єдиній базі здійснюються відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2699 ).”.


zakon1.rada.gov.ua ( http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/229-2015-%D0%BF )Додатково:

Інна Совсун: «У нас немає базових показників, на які ставки працюють наші викладачі, яким є реальний стан забезпечення університетів...» ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3638 )

«ЗІК»: Як заробити мільйон на українській освіті, — розслідування ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2922 ) (Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти)Огигінал новини «КМУ: Про внесення змін до Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4039
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php