Рейтинг прозорості національних ВНЗ: зведена таблиця з балами


Центр дослідження суспільства опублікував рейтинг прозорості національних вищих навчальних закладів

Ідея університетської автономії стала загальним місцем в обговоренні таких жаданих реформ у сфері вищої освіти. Однак наданню автономії має передувати підтверджена готовність вишів не просто розпоряджатися отриманими з державного бюджету грошима, але й, у першу чергу, звітувати про їхнє використання перед громадою. Тому ідеї автономії і підзвітності повинні бути чітко пов’язані.

Крім того, збільшення прозорості та підзвітності університетів, в першу чергу перед суспільством загалом та перед внутрішньоуніверситетською громадою, є необхідною умовою для дієвого подолання корупції та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів.

В рамках пілотного проекту Центр дослідження суспільства вирішив оцінити рівень фінансової прозорості українських національних вищих навчальних закладів.

Готовність відповідати на запити і надавати інформацію фінансового характеру виступає маркером того, наскільки наші університети схильні звітувати перед громадськістю, передусім за розподіл отриманих з бюджету коштів, та наскільки вони є відкритими.

Для оцінки прозорості університетів ми надіслали по 5 запитів у 110 національних вищих навчальних закладів України (до рейтингу не включено 7 вишів, підпорядкованих силовим відомствам). У цих запитах Центр дослідження суспільства просив надати кошторис, перелік нерухомості, перелік транспортних засобів, штатні розписи та копії декларацій про доходи керівництва університетів. Окрім цього, оцінювалась готовність вишів надавати інформацію по телефону, а також дотримання вимог закону щодо наявності інформації про держзакупівлі на офіційних сайтах університетів.

Відповідно до результатів оцінки, найбільш відкритими і прозорими університетами стали Івано-Франківський національний медичний університет, Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя та Глухівський національний педагогічний унверситет ім. О.Довженка. Щодо типів університетів, то найкраще відповідали аграрні та педагогічні. Серед великих університетських міст найвищі середні показники мають університети м. Харкова.

Проведене дослідження показує, що далеко не усі національні університети готові звітувати громадськості та дотримуватись вимог законодавства про доступ до публічної інформації.


Подекуди виші намагались безпідставно віднести запитувану інформацію до інформації з обмеженим доступом. Часто запити ігнорувались або ж надавалась відмова без обґрунтування. У таких випадках Центр дослідження суспільства звертався до прокуратури, однак остання реагувала далеко не завжди.

На сьогодні не існує єдиного підходу до розуміння “права на доступ до публічної інформації”. ВНЗ дуже по-різному відповідають на ідентичні запити, те саме стосується і розгляду скарг прокуратурою та оскарження в судах. Також попри те, що забезпечення відкритості установ, котрі фінансуються з державного бюджету, є загалом законодавчо врегульованим, на заваді стають традиції закритості, культу секретності та небажання звітувати перед громадськістю.

Таблиця рейтингу національних ВНЗ відповідно до рівня відкритості (надання інформації про декларації ректорського корпусу, штатні розписи, кошториси, перелік нерухомого майна на балансі, перелік транспортних засобів, готовність надавати інформацію по телефону та наявність на сайтах ВНЗ інформації про план закупівель).

Найвищий можливий бал за кожним з критеріїв - 15. До кожного балу приєднана відповідь ВНЗ на наш запит (якщо бал виставлявся на основі розсилання запитів).

Універ-ситетДекла-раціїШтат-ний розписБюд-жетМайноМаши-ниТеле-фонЗаку-півліРазом
Білоцерківський національний аграрний університет00500005
Вінницький національний аграрний університет0000301518
Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова00000101525
Вінницький національний технічний університет0106151301559
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка151511151501586
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна02415010031
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара025159101556
Донбаська національна академія будівництва і архітектури051115120043
Донецький національний медичний університет імені М. Горького00000101525
Донецький національний технічний університет00000101525
Донецький національний університет00000101525
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського0000001515
Житомирський національний агроекологічний університет010111515101576
Запорізький національний технічний університет00000000
Запорізький національний університет0151115150561
Івано-Франківський національний медичний університет1515151512101597
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу01515151210067
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка007012101544
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана05111512101568
Київський національний лінгвістичний університет015111512101578
Київський національний торговельно-економічний університет00000055
Київський національний університет будівництва і архітектури00030003
Київський національний університет імені Тараса Шевченка01511151501571
Київський національний університет культури і мистецтв0000001515
Київський національний університет театру кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого0060010521
Київський національний університет технологій та дизайну00000101525
Кіровоградський національний технічний університет0015000520
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського035151510553
Криворізький національний університет01000010020
Луганський національний аграрний університет00000000
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка15151515150580
Луцький національний технічний університет15051515101575
Львівська національна академія мистецтв102006101543
Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка0150151210052
Львівський національний аграрний університет0100015101550
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького001515120042
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького01515101210062
Львівський національний університет імені Івана Франка00000055
Миколаївський національний аграрний університет15151515150580
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського151511151510586
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв0000010010
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури0000010010
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва1515013130056
Національна академія статистики обліку та аудиту000151510040
Національна академія управління при Президентові України0215151510562
Національна медична академія післядипломної освіти імені Л.П. Шупика000151501545
Національна металургійна академія України00015901539
Національна музична академія України імені П.І.Чайковського00015150535
Національний авіаційний університет00000000
Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського Харківський авіаційний інститут0151113150054
Національний гірничий університет України00000000
Національний лісотехнічний університет України0000001515
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця00000101525
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова0000010010
Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут00001301528
Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут01515000030
Національний транспортний університет051515001550
Національний університет біоресурсів і природокористування0050010015
Національний університет водного господарства та природокористування0050001520
Національний університет державної податкової служби України0105151510055
Національний університет Києво-Могилянська академія0015151510055
Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова0000001515
Національний університет Львівська політехніка0000010515
Національний університет Одеська юридична академія00000055
Національний університет Острозька академія1515151590574
Національний університет фізичного виховання і спорту України00000101525
Національний університет харчових технологій0011000011
Національний університет Юридична академія України імені Ярослава Мудрого0011040015
Національний фармацевтичний університет05000005
Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова00000000
Одеська національна академія харчових технологій00010810028
Одеська національна морська академія01050010530
Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової00000055
Одеський національний економічний університет00000000
Одеський національний медичний університет00000000
Одеський національний морський університет15150101310568
Одеський національний політехнічний університет00000000
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова0301500018
Південноукраїнський національний педагогічний Університет імені К.Д. Ушинського015515010550
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка00010010020
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка00000055
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника15011151210568
Севастопольський національний технічний університет0050100520
Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості00000000
Сумський національний аграрний університет15211150101568
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки02515910546
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля03500008
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського00000000
Тернопільський національний економічний університет00000000
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка151515151510085
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя151515151510590
Ужгородський національний університет1500000015
Уманський національний університет садівництва151500001545
Харківська національна академія міського господарства015215910051
Харківський національний автомобільно-дорожній університет035151510048
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва001113130542
Харківський національний економічний університет00000101525
Харківський національний медичний університет055700522
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди055151510555
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка0511151510056
Харківський національний університет будівництва та архітектури055015101550
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна015015610551
Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського05515150040
Харківський національний університет радіоелектроніки00150010530
Херсонський національний технічний університет01511151510066
Хмельницький національний університет0101115010551
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького0000001515
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича0000010010
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка00008008
Чернігівський національний технологічний університет00215610538
Додатково:

World Universities Web Ranking 2014 - рейтинг університетів за популярністю у Інтернеті ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3088 )

Рейтинг інформаційної відкритості сайтів центральних органів виконавчої влади України — 2013 ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3116 )
Огигінал новини «Рейтинг прозорості національних ВНЗ: зведена таблиця з балами» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3128
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php