Затверджено Програму створення наукового парку «Ужгородський національний університет»


21 березня з метою сприяння ефективному розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності області Закарпатська обласна рада 83 голосами «за» прийняла рішення затвердити Програму створення наукового парку «Ужгородський національний університет».

Метою Програми є створення упродовж 2013 – 2015 років у Закарпатській області Наукового парку «Ужгородський національний університет» (далі – НП «УжНУ»), спрямованого на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку області шляхом впровадження результатів науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ, ефективного використання наявного наукового потенціалу, широкого залучення вітчизняних та закордонних науково-технічних розроблень і технологій, регіональних виробничих, енергетичних, природо-сировинних, технологічних, матеріально-технічних та кадрових ресурсів.

Згідно з програмою, функціями НП «УжНУ» є:

створення нових видів інноваційного продукту;

підтримка наукоємного виробництва;

сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного виробництва;

розвиток міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій.

Короткотривалі та перспективні результатиреалізації Програми:

1. Впровадження методичних, технологічних та фінансових засобів формування ефективної інноваційної інфраструктури Закарпатської області, спрямованої на використання наявного у області науково-технічного та виробничого потенціалу, підвищення рівня інноваційності та конкурентоздатності промислово-аграрного комплексу області.

2. Обслуговування запитів і пропозицій юридичних та фізичних осіб стосовно формування та реалізації пріоритетних інноваційних проектів та їх впровадження в промислово-аграрний комплекс області.

3. Постійний моніторинг інноваційно-інвестиційної діяльності в обласному промисловому комплексі, результати якого сприятимуть об’єктивному й оперативному прийняттю обласною радою та облдержадміністрацією ефективних управлінських рішень щодо подальшого розвитку економіки, підприємництва, комунальної і соціальної сфер області відповідно до принципів сталого розвитку, визначених Регіональною стратегією розвитку Закарпаття до 2015 року, затвердженою рішенням сесії обласною ради від 28 грудня 2006 року № 216.

4. Забезпечення доступу до науково-технічної та економічної інформації з пріоритетних видів інноваційної продукції, що має першочергове значення для соціально-економічного розвитку області, і сприяння ефективному розвитку міжнародного транскордонного співробітництва, у першу чергу, з прикордонними країнами Євросоюзу (Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія).

Виконання Програми дозволить забезпечити:

1. Фінансову сталість. Аналіз основних показників економічного та соціального розвитку області за 2010 – 2012 роки свідчить про те, що головним джерелам інвестування промислового комплексу області, як і за попередні роки, залишаються, в основному, кошти підприємств та організацій. За прогнозними оцінками у 2013 – 2015 роках приріст обсягу виробництва інноваційної продукції промисловим комплексом області на основі наявного науково-технічного доробку організацій, установ та підприємств області за умов інвестування необхідних кредитних коштів може бути збільшеним у 1,3 – 1,5 рази. Це дасть можливість створити не менше 300 – 400 додаткових робочих місць для фахівців високої кваліфікації, водночас збільшити щорічні надходження до бюджету області не менше, ніж у 1,5 рази.

2. Інституційну сталість. Завдяки прозорості попиту та пропозицій на інноваційну продукцію у промисловому комплексі області суттєво поліпшиться самоорганізація корпоративних економічних зв’язків між наукою, виробництвом та ринком, незалежно від загальнодержавної бюджетної фінансової підтримки.

3. Політичну сталість. Виконання Програми та впровадження її результатів суттєво залежать від належного організаційно-координаційного забезпечення обласною владою якісного і своєчасного виконання вищевказаних заходів та дотримання норм управлінської поведінки суб'єктами влади відповідно до нормативно-правових актів чинного законодавства України.

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюються департаментом освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації.
Додатково:

Винахід року 2012: перші підсумки - майже 57 % від загальної кількості патентів складає частка вітчизняних університетів ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2380 )

Ректор УжНУ розповів про розвиток університету ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2323 )

Про реорганізацію Закарпатського державного університету ( https://euroosvita.net/index.php/?category=17&id=2521 )

Самые состоятельные бизнесмены Китая проявляют всё большую щедрость в спонсировании университетов ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2555 )
Огигінал новини «Затверджено Програму створення наукового парку «Ужгородський національний університет»» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2582
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php