Питання стипендіального забезпечення « Інформація з інших джерел « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Інформація з інших джерел
Питання стипендіального забезпечення
8-01-2014

поточна редакція — чинний від 01.01.2014КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 12 липня 2004 р. N 882
Київ

Питання стипендіального забезпечення


{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 150 ( 150-2006-п ) від 15.02.2006
N 157 ( 157-2006-п ) від 15.02.2006
N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008
N 983 ( 983-2011-п ) від 07.09.2011
N 177 ( 177-2012-п ) від 07.03.2012
N 1084 ( 1084-2012-п ) від 28.11.2012
N 255 ( 255-2013-п ) від 01.04.2013
N 297 ( 297-2013-п ) від 22.04.2013
N 334 ( 334-2013-п ) від 13.05.2013 }Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок призначення і виплати стипендій, що
додається.

2. Міністерству фінансів, Міністерству освіти і науки, іншим
органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні
заклади та наукові установи, забезпечити призначення і виплату
починаючи з 1 липня 2004 р. стипендій відповідно до Порядку,
затвердженого цією постановою.

3. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України згідно
з переліком, що додається.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р.
N 950 ( 950-2001-п ) "Про затвердження Порядку призначення,
виплати та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів,
курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і
докторантів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1474),
крім пункту 4, абзац другий якого після слова "працівникам"
доповнити словом "державних";

постанову Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2003 р.
N 448 ( 448-2003-п ) "Про збільшення розміру стипендіального
забезпечення студентів вищих навчальних закладів" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 14, ст. 631).

5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади та наукові
установи, привести власні нормативно-правові акти з питань
стипендіального забезпечення у відповідність з цією постановою.

6. Доручити Міністерству освіти і науки давати роз'яснення
щодо застосування цієї постанови.

7. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2004 року.


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28

---------------------------------------------------------------------------------


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2004 р. N 882


ПОРЯДОК
призначення і виплати стипендій


{ У тексті Порядку слово "курсант" в усіх відмінках і формах
числа замінено словами "курсант вищого навчального закладу"
у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ
N 1084 ( 1084-2012-п ) від 28.11.2012 }Загальні питання


1. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які навчаються у
навчальних закладах та наукових установах за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету, у навчальних закладах, що
перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та комунальних
навчальних закладах за рахунок коштів відповідних бюджетів:

1) учнів денної форми навчання професійно-технічних
навчальних закладів (далі - учні);

2) студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів
I-IV рівня акредитації, крім осіб, які навчаються за
освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного
управління (далі - студенти);

3) курсантів денної форми навчання вищих навчальних закладів
цивільної авіації, морського і річкового транспорту,
Севастопольського національного інституту ядерної енергії та
промисловості (далі - курсанти вищого навчального закладу);

4) учнів VIII-XII класів середніх спеціальних музичних
шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл;

5) учнів I-II курсів училищ фізичної культури;

6) слухачів підготовчих відділень консерваторій та студій
підготовки акторських кадрів (далі - слухачі);

7) клінічних ординаторів;

8) аспірантів і докторантів, які навчаються з відривом від
виробництва;
{ Підпункт 8 пункту 1 в редакції Постанов КМ N 165 ( 165-2008-п )
від 05.03.2008, N 255 ( 255-2013-п ) від 01.04.2013 }

9) курсантів, слухачів та ад'юнктів вищих військових
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів - у частині призначення стипендій, зазначених
у підпункті 1 пункту 5 цього Порядку.
{ Пункт 1 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ N 1084
( 1084-2012-п ) від 28.11.2012 }

2. Учням, студентам, курсантам вищого навчального закладу,
слухачам, клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам, які
навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами
або науковими установами та фізичними або юридичними особами,
стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це
передбачено умовами укладеної угоди.

Особі, яка навчалася згідно із зазначеною угодою і в
установленому порядку переведена на навчання за державним
замовленням, стипендія призначається і виплачується відповідно до
цього Порядку за результатами попереднього семестрового контролю з
місяця, що настає за датою її зарахування відповідно до наказу
керівника навчального закладу. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 150 ( 150-2006-п ) від 15.02.2006; в редакції
Постанови КМ N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

3. Призначення і виплата стипендій студентам, які є
іноземними громадянами та особами без громадянства, провадиться
відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету
Міністрів України.

4. Стипендії призначаються зазначеним у пункті 1 цього
Порядку особам:

академічні:

зазначеним у підпунктах 1-3 та 9 - за результатами навчання у
професійно-технічних і вищих навчальних закладах та виявленою при
цьому успішністю; { Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1084 ( 1084-2012-п ) від 28.11.2012 }

зазначеним у підпунктах 4-8 - на підставі наказу про
зарахування до навчальних закладів та наукових установ;

соціальні - на підставі нормативно-правових актів на
отримання державних пільг і гарантій для окремих категорій
громадян.

Стипендії виплачуються раз на місяць.
{ Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 165 ( 165-2008-п ) від
05.03.2008 }

5. Академічними стипендіями є:

1) стипендії Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, які призначаються
учням, студентам, курсантам вищих навчальних закладів, а також
курсантам, слухачам та ад’юнктам вищих військових навчальних
закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів за результатами навчання, розміри та порядок призначення
яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;
{ Підпункт 1 пункту 5 в редакції Постанов КМ N 165 ( 165-2008-п )
від 05.03.2008, N 1084 ( 1084-2012-п ) від 28.11.2012 }

2) іменні або персональні стипендії навчального закладу;

3) ординарні (звичайні) академічні стипендії.

Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у
підпунктах 1-6 пункту 1 цього Порядку, визначається виходячи з
установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної
ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу
навчального закладу, умов та напряму навчання, успішності
стипендіата. { Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

6. Соціальні стипендії призначаються:

1) студентам і курсантам вищого навчального закладу з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а
також студентам і курсантам вищого навчального закладу, які в
період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;

2) студентам і курсантам вищого навчального закладу з числа
осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 796-12 ) гарантуються пільги під час призначення
стипендії;

3) студентам і курсантам вищого навчального закладу з
малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної
допомоги згідно із законодавством);

4) студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами
I-III групи;

5) студентам і курсантам вищого навчального закладу, які
мають сім'ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати
(батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною формою
навчання;

6) студентам, які навчаються за гірничими спеціальностями,
батьки яких загинули або стали інвалідами внаслідок отримання
травм на виробництві, професійного захворювання під час роботи на
вугледобувних підприємствах.
{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 150
( 150-2006-п ) від 15.02.2006; в редакції Постанови КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

7. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи
у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності
навчальний заклад 10 відсотків коштів, передбачених для виплати
стипендій, використовує для надання учням, студентам, курсантам
вищого навчального закладу, клінічним ординаторам і аспірантам,
які навчаються за державним замовленням, матеріальної допомоги та
заохочення. { Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

Порядок використання коштів, передбачених на виплату
стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення
розробляється навчальним закладом та затверджується його
керівником.

8. Для вирішення питань з призначення та позбавлення
академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних),
надання матеріальної допомоги учням, студентам, курсантам вищого
навчального закладу, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні,
участь у громадській, спортивній та науковій діяльності, навчальні
заклади утворюють стипендіальні комісії.

До складу стипендіальної комісії входять керівник навчального
закладу, представники фінансових підрозділів, декани факультетів
(завідуючі відділеннями), представники профспілкових та
самоврядних організацій учнів, студентів, курсантів вищого
навчального закладу.

У своїй роботі стипендіальна комісія навчального закладу
керується законами та іншими нормативно-правовими актами, які
визначають права і обов'язки учнів, студентів, курсантів вищого
навчального закладу, цим Порядком, статутом навчального закладу.

За поданням стипендіальної комісії керівник навчального
закладу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії.


{ Абзац п'ятий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }


На час проходження практики або іншої трудової діяльності,
яка провадиться з дозволу навчального закладу, стипендіат зберігає
право на отримання стипендії.

У разі коли учень, студент, курсант вищого навчального
закладу має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад
не в змозі його забезпечити, особі виплачується академічна та/або
соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з
пунктами 15, 16 і підпункту 1 пункту 31 цього Порядку (за умови
письмової відмови від безоплатного харчування). { Абзац пункту 8
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 165 ( 165-2008-п )
від 05.03.2008 }

9. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і
продовжують навчання за денною формою, виплачуються щомісячна
грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія,
призначена згідно з цим Порядком.

9-1. Стипендіатам, які постійно проживають на території
населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що
розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського,
виплачується додаткова стипендія у розмірі 20 відсотків
мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії
відповідного типу навчального закладу.
{ Порядок доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

Іменні або персональні стипендії навчального закладу,
ординарні (звичайні) академічні стипендії учнів,
студентів, курсантів вищого навчального закладу


10. Професійно-технічні навчальні заклади у межах коштів,
передбачених для виплати стипендії, вирішують питання про
першочергове призначення академічної та соціальної стипендії
учням: { Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 983 ( 983-2011-п ) від 07.09.2011 }

1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до
23 років залишились без батьків; { Підпункт 1 пункту 10 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 165 ( 165-2008-п ) від
05.03.2008 }

2) з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), гарантуються пільги при
призначенні стипендії;

3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної
державної допомоги згідно із законодавством);

4) які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи;
{ Підпункт 4 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 150 ( 150-2006-п ) від 15.02.2006, N 165 ( 165-2008-п ) від
05.03.2008 }

5) які за результатами семестрового контролю мають середній
бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або не нижчий
ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання;

6) які навчаються гірничих професій, чиї батьки загинули або
стали інвалідами внаслідок отримання виробничих травм,
професійного захворювання під час роботи на вугледобувних
підприємствах. { Пункт 10 доповнено підпунктом 6 згідно з
Постановою КМ N 150 ( 150-2006-п ) від 15.02.2006 }


{ Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }


12. Академічна стипендія у мінімальному розмірі
призначається: { Абзац перший пункту 12 в редакції Постанови КМ
N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

учням, які за результатами семестрового контролю мають менше
ніж 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або
середній бал успішності нижчий ніж 5 за п'ятибальною шкалою
оцінювання;

студентам, які за результатами семестрового контролю мають
середній бал успішності 7.00 - 9.99 за дванадцятибальною або
4.00 - 4.99 за п'ятибальною шкалою оцінювання;

учням та студентам першого року навчання до першого
семестрового контролю. { Пункт 12 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

Дія цього пункту не поширюється на учнів і студентів з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а
також на учнів і студентів, які в період навчання у віці від 18 до
23 років залишились без батьків. { Пункт 12 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

12-1. Учням, студентам і курсантам вищого навчального закладу
з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також учням, студентам і курсантам вищого
навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23
років залишилися без батьків, призначається соціальна стипендія у
розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі коли успішність зазначених в абзаці першому цього
пункту осіб становить за результатами семестрового контролю
10-12 балів з кожного предмета або середній бал успішності
дорівнює п'яти (відповідно за дванадцяти - та п'ятибальною шкалою
оцінювання), розмір соціальної стипендії, призначеної згідно з
абзацом першим цього пункту, збільшується на:

40 гривень - для учнів;

70 гривень - для студентів вищих навчальних закладів
I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста або бакалавра;

100 гривень - для студентів вищих навчальних закладів
III-IV рівня акредитації, які навчаються за
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або
магістра.

Дія пунктів 12, 13-17 та 27 цього Порядку не поширюється на
учнів, студентів і курсантів вищого навчального закладу,
перелічених у цьому пункті.
{ Порядок доповнено пунктом 12-1 згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008; в редакції Постанови КМ N 983
( 983-2011-п ) від 07.09.2011; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 334 ( 334-2013-п ) від 13.05.2013 }

13. Учням і студентам, які за результатами семестрового
контролю мають 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною
або середній бал успішності 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання,
розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії збільшується
порівняно з призначеним згідно з пунктом 12 цього Порядку на:
{ Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 983 ( 983-2011-п ) від 07.09.2011 }

для учнів - 40 гривень;

для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня
акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем
"молодший спеціаліст" або "бакалавр", - 70 гривень;

для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня
акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем
"бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - 100 гривень.
{ Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 165 ( 165-2008-п ) від
05.03.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 334
( 334-2013-п ) від 13.05.2013 }

14. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській,
спортивній та науковій діяльності учням, студентам, курсантам
вищого навчального закладу за поданням стипендіальної комісії
навчального закладу можуть призначатися іменні або персональні
стипендії навчального закладу, виплата яких проводиться у межах
коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до
положення про іменні або персональні стипендії навчального
закладу, що затверджується його керівником.

Розмір іменної або персональної стипендії навчального закладу
підвищується порівняно з призначеною згідно з пунктом 12 цього
Порядку на гривень: { Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

для учнів - 65; { Абзац третій пункту 14 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 165 ( 165-2008-п ) від
05.03.2008 }

для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня
акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями
"молодший спеціаліст" або "бакалавр" - 120; { Абзац четвертий
пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня
акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями
"бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" - 120. { Абзац п'ятий
пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }
{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 334
( 334-2013-п ) від 13.05.2013 }

15. Курсантам вищого навчального закладу, які перебувають на
державному утриманні (крім зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 6
цього Порядку), академічна стипендія призначається у розмірі 50
відсотків ординарної (звичайної) академічної стипендії студентів
вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації,
призначеної згідно з пунктами 12, 13 і 14 цього Порядку.
{ Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

16. Учням та студентам індустріально-педагогічних вищих
навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за
програмами підготовки майстрів виробничого навчання і
забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір
ординарної (звичайної) академічної стипендії, призначеної згідно з
пунктами 12, 13 і 14 цього Порядку, зменшується на 50, а тим
особам, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, -
на 20 відсотків. { Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

Дія цього пункту не поширюється на учнів та студентів з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а
також на учнів і студентів, які в період навчання у віці від 18 до
23 років залишились без батьків. { Абзац другий пункту 16 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 165 ( 165-2008-п ) від
05.03.2008 }

17. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з
пунктами 12, 13, 14 і 16 цього Порядку, збільшується на (відсотків
мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії
відповідного типу навчального закладу, призначеної згідно з цим
Порядком):

1) 10:

студентам, які навчаються за напрямом підготовки 0101 -
педагогічна освіта, відповідно до переліку напрямів та
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними
рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24 травня 1997 р. N 507 ( 507-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р., число 22, с. 42);

студентам, які навчаються за напрямами підготовки
(спеціальностями) галузі знань 0101 - педагогічна освіта,
відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 2006 р. N 1719 ( 1719-2006-п ) (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3333), і переліку
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 839 ( 839-2007-п ) (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 46, ст. 1877);

студентам, які здобувають кваліфікацію вчителя за напрямами
підготовки (спеціальностями) 6.010201 (5.01020101) - фізичне
виховання*, 6.010203 - здоров'я людини*, 5.02020201 -
хореографія*, 6.020204 (5.02020401) - музичне мистецтво*, 6.020205
(5.02020501) - образотворче мистецтво*, 6.020208 -
декоративно-прикладне мистецтво*, 6.020302 - історія*, 6.020303 -
філологія*, 6.040101 - хімія*, 6.040102 - біологія*, 6.040104 -
географія*, 6.040302 - інформатика*, відповідно до переліку
напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2006 р. N 1719 ( 1719-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 50, ст. 3333), і переліку спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня
2007 р. N 839 ( 839-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 46, ст. 1877);

2) 18:

студентам, які навчаються за напрямами підготовки 0701 -
фізика, 0702 - прикладна фізика, 0801 - математика, 0803 -
механіка, 0903 - гірництво, відповідно до переліку напрямів та
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними
рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24 травня 1997 р. N 507 ( 507-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р., число 22, с. 42);

студентам, які навчаються за напрямами підготовки
(спеціальностями) 6.040201 - математика, 6.040202 - механіка,
6.040203 - фізика, 6.040204 - прикладна фізика, відповідно до
переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у
вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем
бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
13 грудня 2006 р. N 1719 ( 1719-2006-п ) (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 50, ст. 3333);

студентам, які навчаються за напрямами підготовки
(спеціальностями) галузі знань 0503 - розробка корисних копалин,
відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 2006 р. N 1719 ( 1719-2006-п ) (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3333), і переліку
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 839 ( 839-2007-п ) (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 46, ст. 1877);

учням (із строком навчання не більш як 10 місяців), які
закінчили загальноосвітні навчальні заклади, в яких вивчали основи
тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа
осіб, звільнених у запас із Збройних Сил;

3) 21:

студентам, які навчаються за напрямами підготовки 0701 -
фізика, 0801 - математика, відповідно до переліку напрямів та
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними
рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24 травня 1997 р. N 507 ( 507-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р., число 22, с. 42), і які одночасно належать до групи
спеціальностей 0101 - педагогічна освіта як такі, що передбачають
(за умови виконання відповідного державного освітнього стандарту)
можливість присвоєння фахівцю кваліфікації вчителя, та студентам,
які навчаються за напрямами підготовки (спеціальностями)
6.040201 - математика, 6.040203 - фізика, відповідно до переліку
напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2006 р. N 1719 ( 1719-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 50, ст. 3333), і яким за умови виконання психолого-педагогічної,
методичної та практичної програми підготовки відповідно до
галузевого стандарту педагогічної освіти, буде присвоєна
кваліфікація вчителя.
{ Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 150
( 150-2006-п ) від 15.02.2006, N 157 ( 157-2006-п ) від
15.02.2006; в редакції Постанови КМ N 165 ( 165-2008-п ) від
05.03.2008 }

18. Академічна стипендія призначається з першого числа
місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з
навчальним планом, на період до визначення результатів наступного
семестрового контролю. { Абзац перший пункту 18 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 150 ( 150-2006-п ) від
15.02.2006 }


{ Абзац другий пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ
N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }


Особи, зазначені у пункті 6, підпунктах 1-4 і 6 пункту 10
цього Порядку, які вперше претендують або поновлюють право на
призначення соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії
документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та
гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з
нормативно-правовими актами. { Пункт 18 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 983 ( 983-2011-п ) від 07.09.2011 }

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає
рішення щодо призначення соціальної стипендії. { Пункт 18
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 983 ( 983-2011-п ) від
07.09.2011 }

Академічні стипендії клінічних ординаторів,
аспірантів і докторантів


19. Академічна стипендія клінічним ординаторам, аспірантам і
докторантам установлюється у розмірі середньої місячної заробітної
плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних
змін в оплаті праці на відповідних посадах), але не нижче
60 відсотків і не вище посадового окладу, визначеного за схемою
посадових окладів, відповідно:

викладача-стажиста - для клінічних ординаторів і аспірантів;

доцента - для докторанта. { Абзац третій пункту 19 в редакції
Постанови КМ N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

20. Клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, що
поновили навчання після наданої їм в установленому порядку перерви
у навчанні, та аспірантам або докторантам, яким в установленому
порядку продовжено строк навчання в аспірантурі або докторантурі,
академічна стипендія призначається на весь наступний період
навчання.
{ Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 150
( 150-2006-п ) від 15.02.2006 }

Призначення і виплата академічних та
соціальних стипендій у окремих випадках


21. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує
академічну та/або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця
або коли стипендіат вибуває з навчального закладу (наукової
установи) до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія
у повному обсязі за останній місяць навчання.
{ Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

22. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої
відповідним документом, особа отримує академічну та/або соціальну
стипендію у призначеному їй розмірі.
{ Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

23. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох
академічних стипендій, виплачується одна - найбільшого розміру,
якщо інше не передбачено нормативними актами.

24. Учням, студентам і курсантам вищого навчального закладу,
які навчалися за державним замовленням і:

1) перебувають в академічній відпустці за медичними
показаннями відповідно до наказу керівника навчального закладу, в
межах коштів, передбачених для виплати стипендій, щомісяця
виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної
ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу
навчального закладу.

Учням, студентам і курсантам вищого навчального закладу з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
а також учням, студентам і курсантам вищого навчального закладу,
які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без
батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку
вони отримували до початку академічної відпустки за медичними
показаннями.

Зазначеним у цьому підпункті особам, які хворіють на
туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня
настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі;

2) поновили навчання за державним замовленням після
академічної відпустки, академічна стипендія призначається у
розмірі, який встановлюється особі згідно з цим Порядком за
результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового
контролю.

У разі коли дата поновлення до складу учнів, студентів або
курсантів вищого навчального закладу не збігається з початком
місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після
зарахування такої особи відповідно до наказу керівника навчального
закладу.
{ Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 150
( 150-2006-п ) від 15.02.2006; в редакції Постанови КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }


{ Пункт 25 виключено на підставі Постанови КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }


Академічні стипендії учнів
середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і
середніх художніх шкіл, учнів училищ фізичної
культури, слухачів підготовчих відділень консерваторій
та студій підготовки акторських кадрів


26. Учням середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і
середніх художніх шкіл академічна стипендія призначається у такому
розмірі (відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної
стипендії вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації): VIII
клас - 32, IX клас - 36, X клас - 40, XI-XII класи - 44 відсотків.
{ Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

27. Учням училищ фізичної культури академічна стипендія
призначається у розмірі 50 відсотків академічної стипендії
студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації з
урахуванням дії пунктів 13, 29 і 33 цього Порядку.
{ Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

28. Слухачам студій підготовки акторських кадрів та слухачам
підготовчих відділень консерваторій академічна стипендія
призначається відповідно у розмірі 44 і 48 відсотків мінімальної
ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних
закладів I-II рівня акредитації.
{ Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

Соціальні стипендії

Особи, яким призначається тільки соціальна стипендія


29. Студентам і курсантам вищого навчального закладу,
зазначеним у підпунктах 2-6 пункту 6 цього Порядку, які за
результатами семестрового контролю втратили право на призначення
академічної стипендії, обов'язково призначається соціальна
стипендія (відсотків мінімальної ординарної (звичайної)
академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня
акредитації):

100 - особам, зазначеним у підпункті 2, які за результатами
семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7
за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою
оцінювання;

109 - особам, зазначеним у підпунктах 3 і 4, які за
результатами семестрового контролю мають середній бал успішності
нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною
шкалою оцінювання;

100 - особам, зазначеним у підпунктах 5 і 6, які за
результатами семестрового контролю мають середній бал успішності
нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною
шкалою оцінювання.
{ Пункт 29 в редакції Постанови КМ N 165 ( 165-2008-п ) від
05.03.2008 }


{ Пункт 30 виключено на підставі Постанови КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }


31. Розмір соціальної стипендії, що призначається згідно з
пунктом 29 цього Порядку: { Абзац перший пункту 31 в редакції
Постанови КМ N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

1) зменшується: { Абзац перший підпункту 1 пункту 31 в
редакції Постанови КМ N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних
закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за програмами
підготовки майстрів виробничого навчання (крім зазначених у
підпункті 1 пункту 6 цього Порядку) і забезпечуються безоплатним
триразовим харчуванням, - на 50, а тим, які забезпечуються
безоплатним одноразовим харчуванням, - на 20 відсотків;

курсантам вищого навчального закладу, які перебувають на
державному утриманні (крім зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 6
цього Порядку), - на 50 відсотків;

2) збільшується на 18 відсотків мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального
закладу, призначеної згідно з пунктом 29 цього Порядку:

студентам, які навчаються за напрямами підготовки 0701 -
фізика, 0702 - прикладна фізика, 0801 - математика, 0803 -
механіка, 0903 - гірництво, відповідно до переліку напрямів та
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними
рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24 травня 1997 р. N 507 ( 507-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р., число 22, с. 42);

студентам, які навчаються за напрямами підготовки
(спеціальностями) 6.040201 - математика, 6.040202 - механіка,
6.040203 - фізика, 6.040204 - прикладна фізика, відповідно до
переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у
вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем
бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
13 грудня 2006 р. N 1719 ( 1719-2006-п ) (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 50, ст. 3333);

студентам, які навчаються за напрямами підготовки
(спеціальностями) галузі знань 0503 - розробка корисних копалин,
відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 2006 р. N 1719 ( 1719-2006-п ) (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3333), і переліку
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 839 ( 839-2007-п ) (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 46, ст. 1877).
{ Пункт 31 доповнено підпунктом 2 згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }


{ Пункт 32 виключено на підставі Постанови КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }


33. Якщо згідно з пунктом 31 цього Порядку передбачається
зміна розміру соціальної стипендії на двох чи більше підставах, її
розмір змінюється за кожною з підстав окремо.
{ Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

Особи, які одночасно мають право на академічну і
соціальну стипендію


34. Особам, зазначеним у підпунктах 3 і 4 пункту 6 цього
Порядку, яким призначена академічна стипендія, додатково
виплачується соціальна стипендія (відсотків мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального
закладу, призначеної згідно з цим Порядком):

1) 9:

студентам і курсантам вищого навчального закладу з
малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної
допомоги згідно із законодавством);

студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи
(крім інвалідів по зору і слуху та інвалідів війни);

2) 30:

учням, студентам і курсантам вищого навчального закладу з
числа тих, що входили до складу військових формувань, які за
рішенням відповідних державних органів були направлені для
участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до
держав, в яких у цей період велися бойові дії;
{ Підпункт 2 пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 297 ( 297-2013-п ) від 22.04.2013 }

3) 50:

учням і студентам, які є інвалідами по зору і слуху;

учням і студентам з числа військовослужбовців, які прирівняні
до інвалідів війни.

Якщо згідно з цим пунктом стипендіат має право на кілька
додаткових соціальних стипендій, кожна з них призначається і
виплачується окремо.

Розмір соціальних стипендій, призначених згідно з цим
пунктом, визначається з урахуванням пункту 31 цього Порядку.
{ Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 150
( 150-2006-п ) від 15.02.2006; в редакції Постанови КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

35. Особам, яким згідно із Законом України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) гарантуються пільги під час
призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у
державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна
стипендія у сумі:

учням - 130 гривень;

студентам вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації,
які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший
спеціаліст" або "бакалавр", - 150 гривень;

студентам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації,
які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр",
"спеціаліст" або "магістр", - 170 гривень.

У разі коли зазначені суми додаткової соціальної стипендії
менші ніж сума додаткової соціальної стипендії, яка виплачувалась
у грудні 2007 р., продовжується виплата додаткової соціальної
стипендії у сумі, яка виплачувалася у грудні 2007 року.
{ Пункт 35 в редакції Постанови КМ N 165 ( 165-2008-п ) від
05.03.2008 }


{ Пункт 36 виключено на підставі Постанови КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2004 р. N 882


ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України1. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 серпня
1994 р. N 560 ( 560-94-п ) "Про стипендії Кабінету Міністрів
України для молодих учених" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 285;
Офіційний вісник України, 2003 р., N 52, ст. 2798):

у другому реченні пункту 1 постанови слово "стипендії"
замінити словами "іменної або ординарної (звичайної) академічної
стипендії";

у пункті 3 Положення, затвердженого зазначеною постановою,
слова "стипендії аспіранта" замінити словами "іменної або
ординарної (звичайної) академічної стипендії аспіранта".

2. У пункті 3 Положення про стипендії Президента України для
молодих учених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23 серпня 1994 р. N 582 ( 582-94-п ) (ЗП України,
1994 р., N 11, ст. 291), слова "стипендії аспіранта" замінити
словами "іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії
аспіранта".

3. У назві і тексті постанови Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 1994 р. N 744 ( 744-94-п ) "Про затвердження
Положення про порядок призначення стипендій Президента України
студентам вищих навчальних закладів та аспірантам" (ЗП України,
1995 р., N 1, ст. 19) та затвердженого нею Положення слова
"стипендії Президента України" в усіх відмінках замінити словами
"академічні стипендії Президента України" у відповідному відмінку.

4. У назві і тексті постанови Кабінету Міністрів України
від 1 лютого 1995 р. N 82 ( 82-95-п ) "Про заснування стипендії
імені М.О. Посмітного у вищих сільськогосподарських навчальних
закладах" (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 104) та затвердженого нею
Положення слово "стипендії" в усіх відмінках замінити словами
"академічні стипендії" у відповідному відмінку.

5. У другому реченні пункту 24 Порядку працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких
здійснювалась за державним замовленням, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992
( 992-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 460), слова
"в розмірі місячної стипендії" замінити словами "у розмірі
академічної або соціальної стипендії, що вони отримували в
останній місяць навчання у вищому навчальному закладі
(крім додаткової соціальної стипендії, що виплачується особам, які
постраждали від Чорнобильської катастрофи)".

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 грудня
1996 р. N 1542 ( 1542-96-п ) "Про впорядкування виплати стипендій
аспірантам, а також стипендій Президента України, іменних
стипендій студентам, учням навчальних закладів та аспірантам"
(ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 593):

у назві постанови, абзаці другому пункту 2, пунктах 5 і 6
слова "стипендії Президента України" в усіх відмінках замінити
словами "академічні стипендії Президента України" у відповідному
відмінку;

в абзаці другому пункту 3 і пункті 6 слова "стипендії імені
М.С. Грушевського" замінити словами "академічні стипендії імені
М.С. Грушевського";

абзац перший пунктів 2 і 3 та пункт 4 викласти у такій
редакції:

"2. Установити, що розмір академічної стипендії Президента
України для учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних
закладів дорівнює 4,375 мінімальної академічної стипендії учнів
професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів
відповідного рівня акредитації";

"3. Установити, що розмір академічної стипендії імені
М.С. Грушевського дорівнює 3,75 мінімальної академічної стипендії
студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня
акредитації";

"4. Установити, що розмір іменних академічних стипендій,
заснованих Кабінетом Міністрів України, дорівнює 3,125 мінімальної
академічної стипендії учнів професійно-технічних, студентів вищих
навчальних закладів відповідного рівня акредитації".

7. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 1997 р. N 173 ( 173-97-п ) "Про увічнення пам'яті
Олеся Гончара" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 9, с. 53)
слова "стипендії", "стипендія" замінити відповідно словами
"академічні стипендії", "академічна стипендія".


{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 177
( 177-2012-п ) від 07.03.2012 }


9. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 лютого
2000 р. N 234 ( 234-2000-п ) "Про збільшення розміру стипендії
Президента України для найбільш обдарованих молодих митців"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 218):

у назві постанови слово "стипендії" замінити словами
"академічні стипендії";

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Установити починаючи з 1 липня 2004 р. такі розміри
академічних стипендій Президента України для найбільш обдарованих
молодих митців:

учнів мистецьких спеціалізованих шкіл і шкіл-інтернатів -
9,7 відсотка прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на
місяць;

студентів вищих мистецьких навчальних закладів - 4,375
мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних
закладів відповідного рівня акредитації".

10. Абзаци третій і четвертий пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 7 лютого 2000 р. N 235 ( 235-2000-п )
"Про збільшення розміру державних стипендій для підтримки діячів
літератури і мистецтва, особливо обдарованих учнів і студентів
спеціалізованих навчальних закладів у галузі культури" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 6, ст. 219) викласти у такій редакції:

"для учнів мистецьких спеціалізованих шкіл і
шкіл-інтернатів - 9,7 відсотка прожиткового мінімуму на одну особу
з розрахунку на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів культури і
мистецтва - 4,375 мінімальної академічної стипендії студентів
вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації".

11. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 вересня
2000 р. N 1461 ( 1461-2000-п ) "Про затвердження Положення про
стипендію Президента України для студентів Національної гірничої
академії" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39, ст. 1653):

у назві та тексті постанови слово "стипендію" замінити
словами "академічну стипендію";

у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа замінити
словами "академічна стипендія" у відповідному відмінку і числі;

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Розмір академічної стипендії Президента України для
студентів, зазначених у пункті 2 цього Положення, визначається
виходячи з розміру 4,375 мінімальної академічної стипендії
студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації".


{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 177
( 177-2012-п ) від 07.03.2012 }


13. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 серпня
2001 р. N 980 ( 980-2001-п ) "Про заснування стипендії Кабінету
Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та
аспірантам" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1493):

у назві і тексті постанови та затвердженого нею Положення
слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа замінити словами
"академічна стипендія" у відповідному відмінку і числі;

абзац другий пункту 2 постанови викласти у такій редакції:

"студентам - у розмірі 3,125 мінімальної академічної
стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня
акредитації".

14. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 9 серпня 2001 р. N 982 ( 982-2001-п ) "Про заснування
стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської
учнівської олімпіади з української мови та літератури" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 33, ст. 1528) слова "у розмірі"
замінити словами і цифрами "розмір яких дорівнює 3,125 мінімальної
академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів
III-IV рівня акредитації".

15. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2003 р. N 633 ( 633-2003-п ) "Про заснування стипендії імені
В.М. Чорновола студентам факультетів (інститутів) журналістики
вищих навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 18, ст. 846):

у назві і тексті постанови та затвердженого нею Положення
слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа замінити словами
"академічна стипендія" у відповідному відмінку і числі;

пункт 5 Положення викласти у такій редакції:

"5. Академічна стипендія імені В.М. Чорновола призначається з
першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового
контролю, за результатами якого студенту призначена зазначена
стипендія, у межах коштів, передбачених у загальному фонді
кошторисів вищих навчальних закладів на стипендіальне
забезпечення. Розмір академічної стипендії імені В.М. Чорновола
дорівнює 3,125 мінімальної академічної стипендії студентів вищих
навчальних закладів III-IV рівня акредитації".

16. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2003 р. N 694 ( 694-2003-п ) "Про увічнення пам'яті
М.М. Амосова" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 21, ст. 926):

в абзаці першому слово "стипендії" замінити словами
"академічні стипендії";

абзац другий викласти у такій редакції:

"Установити, що академічна стипендія імені Миколи Амосова
призначається щороку і її розмір починаючи з 1 липня 2004 р.
дорівнює 2,5 мінімальної академічної стипендії студентів вищих
навчальних закладів III-IV рівня акредитації".

17. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2004 р. N 566 ( 566-2004-п ) "Про заснування стипендії імені
вчених-садівників Симиренків" (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 17, ст. 1193):

у назві і тексті постанови та затвердженого нею Положення
слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа замінити словами
"академічна стипендія" у відповідному відмінку і числі;

пункт 5 Положення викласти у такій редакції:

"5. Академічна стипендія призначається з першого числа
місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії, за
результатами якої студенту призначена зазначена стипендія, у межах
коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів вищих
навчальних закладів на стипендіальне забезпечення. Розмір
академічної стипендії дорівнює 3,125 мінімальної академічної
стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня
акредитації".

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів