КМУ: Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
КМУ: Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
6-05-2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА


від 15 квітня 2015 р. № 244

Київ

Про утворення Національного агентства
із забезпечення якості вищої освіти


Відповідно до статті 17 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі — Національне агентство) як постійно діючий колегіальний орган з питань реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.

2. Затвердити Статут Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що додається.

3. Міністерству освіти і науки:

здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані з утворенням Національного агентства та його державною реєстрацією;

подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо встановлення граничної чисельності працівників секретаріату Національного агентства;

передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік видатки, необхідні для забезпечення організації роботи Національного агентства.


4. Міністерству соціальної політики подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення умов оплати праці Голови Національного агентства, його заступників і працівників секретаріату Національного агентства.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2015 року.


Прем’єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮКІнд. 28


Статут Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що додається:ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2015 р. № 244


СТАТУТ
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Загальні питання


1. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі — Національне агентство) є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим Законом України “Про вищу освіту” на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.

2. Національне агентство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

3. Національне агентство під час реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти взаємодіє з Кабінетом Міністрів України, МОН, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Національною академією наук та національними галузевими академіями наук, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, з освітніми, науковими установами і вищими навчальними закладами зарубіжних країн, а також з міжнародними організаціями в галузі вищої освіти.

4. Національне агентство є неприбутковою організацією.
Галузеві експертні ради Національного агентства не мають статусу юридичної особи та діють на підставі положень, що затверджуються Національним агентством.

5. Національне агентство є юридичною особою.
Національне агентство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням.

6. Кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, штатний розпис Національного агентства на відповідний рік та зміни до них затверджує Міністр освіти і науки.

7. Національне агентство має право в установленому законодавством порядку укладати договори, вчиняти інші правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

8. Повне найменування Національного агентства:
українською мовою — Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти;

англійською мовою — National Agency for Higher Education Quality Assurance.

Місцезнаходження Національного агентства: 03035, Україна, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 5.

Повноваження Національного агентства


9. Національне агентство:

формує вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, розробляє положення про акредитацію освітніх програм і подає його МОН для затвердження;

аналізує якість освітньої діяльності вищих навчальних закладів;

проводить ліцензійну експертизу, готує експертний висновок щодо можливості видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти;

формує галузеві експертні ради у складі від дев’яти до 15 членів на строк не більше ніж три роки з числа осіб, які мають науковий ступінь у відповідній галузі знань або досвід фахової роботи в галузі не менше п’яти років, крім представників органів студентського самоврядування;

формує і подає МОН перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на відповідних рівнях вищої освіти, згідно із Законом України “Про вищу освіту” для внесення в установленому порядку Кабінетові Міністрів України;

погоджує розроблені МОН стандарти освітньої діяльності та стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю;

формує єдину базу даних з питань запроваджених вищими навчальними закладами спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти;

приймає рішення про акредитацію чи відмову в акредитації відповідної освітньої програми;

формує критерії оцінки якості освітньої діяльності, зокрема наукових здобутків, вищих навчальних закладів, за якими можуть складатися рейтинги вищих навчальних закладів;

подає пропозиції щодо надання вищому навчальному закладу статусу національного та/або дослідницького в порядку та за критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України;

встановлює один раз на сім років відповідність діяльності національного вищого навчального закладу критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України, для підтвердження чи позбавлення його такого статусу;

вносить подання щодо надання національному вищому навчальному закладу за результатами конкурсного відбору в разі відповідності критеріям, встановленим Кабінетом Міністрів України, статусу дослідницького;

встановлює один раз на сім років відповідність діяльності дослідницького вищого навчального закладу критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України, для підтвердження чи позбавлення його такого статусу;

розробляє вимоги до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають науковий ступінь;

подає МОН для схвалення порядок присудження наукових ступенів спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ) для внесення в установленому порядку Кабінетові Міністрів України;

погоджує розроблений МОН порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти та наукових ступенів;

розробляє положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад та подає його МОН для затвердження, акредитує спеціалізовані вчені ради та контролює їх діяльність;

акредитує незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти;

бере участь в установленому законом порядку у формуванні показників державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за рівнями вищої освіти та спеціальностями з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях на ринку праці;

щороку готує та оприлюднює доповідь про якість вищої освіти в Україні, її відповідність завданням сталого інноваційного розвитку суспільства, звіт про власну діяльність, формує пропозиції щодо законодавчого забезпечення якості вищої освіти та подає зазначені документи Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України та вищим навчальним закладам для їх обговорення і належного реагування;

здійснює інші повноваження, передбачені законом.

10. Національне агентство з метою організації своєї діяльності:

забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції, контроль за їх здійсненням у секретаріаті Національного агентства;

забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням;

забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність, здійснює заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.

11. Національне агентство має право:

залучати до проведення процедури акредитації освітньої програми акредитовані ним незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти;

одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і громадян інформацію, документи та матеріали, необхідні для реалізації покладених на Національне агентство повноважень;

одержувати в установленому законодавством порядку під час проведення ліцензійної експертизи, акредитації освітніх програм, акредитації спеціалізованих вчених рад, акредитації незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти від вищих навчальних закладів і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти документи, визначені законодавством;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів, а також міжнародних експертів — професорів провідних іноземних вищих навчальних закладів та/або експертів інституцій, які забезпечують якість вищої освіти в інших державах, до розгляду питань, що належать до компетенції Національного агентства;

формувати галузеві експертні ради, затверджувати порядок висунення кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад та положення про такі ради;
користуватися в установленому порядку інформаційними базами даних МОН;

провадити видавничу діяльність;

організовувати та проводити з’їзди, конференції, симпозіуми, семінари, зустрічі, тренінги, наради, у тому числі міжнародні, з питань, що належать до його компетенції, а також бере участь у зазначених заходах за рахунок коштів спеціального фонду;

висвітлювати на офіційному веб-сайті Національного агентства питання розвитку та функціонування системи забезпечення якості вищої освіти.


Склад і структура Національного агентства


12. Національне агентство, до складу якого входить 25 членів, формується на таких засадах:

два члени делегуються Національною академією наук та по одному — національними галузевими академіями наук;

13 членів обираються з’їздами з числа представників вищих навчальних закладів державної, комунальної та приватної форми власності, у тому числі дев’ять членів — від державних вищих навчальних закладів, один член — від комунальних вищих навчальних закладів, три члени — від приватних вищих навчальних закладів;

три члени обираються спільним представницьким органом всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців;


два члени обираються з’їздом представників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів з числа осіб, які здобувають вищу освіту.

Перший склад Національного агентства формується відповідно до підпункту 14 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту”.

13. Суб’єкт, який обрав (делегував) свого представника до Національного агентства, має право відкликати його достроково.

14. Повноваження члена Національного агентства припиняються у випадках, передбачених законом.

15. Строк повноважень членів Національного агентства становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом Національного агентства більше двох строків.

16. До складу Національного агентства не можуть входити керівники і заступники керівників Національної академії наук та національних галузевих академій наук, вищих навчальних закладів, наукових установ, засновники приватних вищих навчальних закладів.

17. Члени Національного агентства виконують покладені на них функції на підставі укладених з ними цивільно-правових договорів або на громадських засадах у випадку, передбаченому абзацом другим цього пункту, крім його Голови та заступників, які працюють на постійній основі.

Члени Національного агентства та члени галузевих експертних рад на час виконання обов’язків, покладених на них Законом України “Про вищу освіту”, можуть бути звільнені (повністю або частково) від виконання професійних обов’язків за основним місцем роботи із збереженням заробітної плати.

18. Члени Національного агентства діють на засадах відкритості та прозорості.

19. Засідання Національного агентства є правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин його членів.

Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів членів Національного агентства.

У разі виникнення у члена Національного агентства конфлікту інтересів він зобов’язаний утриматися від голосування.

Рішення Національного агентства можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

20. У складі Національного агентства утворюються Комітет з питань етики, Апеляційний комітет, інші комітети, що формуються з числа членів Національного агентства.

21. Комітет з питань етики розглядає питання академічного плагіату і вносить відповідні подання до Національного агентства, а також виконує інші повноваження, покладені на нього Національним агентством.

22. Апеляційний комітет розглядає звернення, заяви і скарги щодо діяльності та рішень спеціалізованих вчених рад і вносить відповідні подання до Національного агентства, а також виконує інші повноваження, покладені на нього Національним агентством.

23. Інформація про діяльність Національного агентства (рішення, протоколи засідань тощо) розміщується на його офіційному веб-сайті.
Керівні органи Національного агентства

24. Голова та заступники голови Національного агентства обираються строком на три роки.

25. Голова та заступники голови Національного агентства призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Національного агентства та працюють на постійній основі.

26. Голова Національного агентства:

очолює Національне агентство, здійснює керівництво поточною діяльністю Національного агентства та вирішує питання його діяльності, крім тих, що належать до компетенції Національного агентства як колегіального органу;

затверджує регламент Національного агентства, який визначає порядок проведення засідань Національного агентства як колегіального органу, підготовки та прийняття ним рішень, інші процедурні питання діяльності Національного агентства;

діє без довіреності від імені Національного агентства в межах повноважень, передбачених законодавством;

організовує та контролює виконання секретаріатом Національного агентства Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства;


скликає і проводить засідання Національного агентства, вносить питання для розгляду на його засіданнях, підписує протоколи засідань та рішення Національного агентства як колегіального органу, затверджує порядок денний засідання Національного агентства;

затверджує положення про структурні підрозділи секретаріату Національного агентства;
приймає на роботу і звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників секретаріату Національного агентства, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;


вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників секретаріату Національного агентства до відзначення державними нагородами;

представляє Національне агентство у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами, зокрема з державними органами іноземних держав з питань забезпечення якості вищої освіти та міжнародними організаціями;

визначає розподіл обов’язків між своїми заступниками;


видає обов’язкові для виконання членами Національного агентства та працівниками секретаріату Національного агентства накази та доручення з питань, що належать до його компетенції;
виконує інші функції із забезпечення організації діяльності Національного агентства.


27. У разі відсутності Голови Національного агентства або неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших поважних причин його обов’язки виконує заступник Голови Національного агентства відповідно до встановленого Головою розподілу обов’язків.

Секретаріат Національного агентства


28. Організаційне, фінансово-господарське, матеріально-технічне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Національного агентства здійснює секретаріат Національного агентства.

Положення про секретаріат, його структура і штатний розпис затверджуються Національним агентством.

29. Секретаріат Національного агентства очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Національного агентства.

Керівник секретаріату Національного агентства підзвітний і підконтрольний Голові Національного агентства.

Керівник секретаріату Національного агентства має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Головою Національного агентства за поданням керівника секретаріату Національного агентства.

30. У складі секретаріату Національного агентства можуть утворюватися структурні підрозділи відповідно до затверджених Національним агентством структури і штатного розпису.

Положення про структурні підрозділи секретаріату та посадові інструкції їх працівників затверджуються керівником секретаріату Національного агентства за погодженням із Головою Національного агентства.

31. Керівник та працівники секретаріату Національного агентства працюють на постійній основі.

Умови оплати праці Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, його заступників і працівників секретаріату визначаються Кабінетом Міністрів України.

32. Завданнями секретаріату Національного агентства є:

організація роботи щодо неухильного додержання Національним агентством вимог законодавства;
довідково-інформаційне забезпечення діяльності Голови, заступників Голови та членів Національного агентства;

забезпечення підготовки і проведення засідань Національного агентства;

організація ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.


33. Відповідно до завдань, визначених пунктом 32 цього Статуту, секретаріат Національного агентства:

створює належні умови та сприяє ефективному здійсненню Головою, заступниками Голови та членами Національного агентства покладених на них повноважень;

одержує в установленому законом порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення покладених на Національне агентство і його секретаріат повноважень;

попередньо вивчає матеріали з питань, що належать до компетенції Національного агентства, здійснює їх підготовку до розгляду на засіданнях Національного агентства, готує проекти рішень Національного агентства;


веде протоколи засідань Національного агентства;

здійснює організаційне забезпечення та технічне обслуговування засідань Національного агентства;

організовує проведення особистого прийому громадян Головою Національного агентства та його заступниками;


здійснює попередній розгляд звернень громадян, що надходять до Національного агентства, вивчає та узагальнює питання, що порушуються у зверненнях і вносить Голові Національного агентства пропозиції щодо їх вирішення;

акредитує представників засобів масової інформації під час проведення засідань Національного агентства, забезпечує організацію і проведення прес-конференцій, зустрічей та інших заходів;

оприлюднює рішення Національного агентства і висвітлює актуальні питання діяльності Національного агентства у засобах масової інформації;


складає та подає на затвердження в установленому порядку паспорт бюджетної програми, а також готує звіт про його виконання;

планує видатки для здійснення заходів, пов’язаних з адміністративною діяльністю, покращенням матеріально-технічного забезпечення Національного агентства, та визначає напрями використання бюджетних коштів у рамках відповідної бюджетної програми;

готує детальні розрахунки та обґрунтування щодо потреби в коштах на виконання відповідної бюджетної програми, використання матеріальних, зокрема фінансових, ресурсів відповідно до затверджених кошторисів;


виконує інші функції, пов’язані із забезпеченням діяльності Національного агентства.

Майно та кошти Національного агентства


34. Фінансування діяльності Національного агентства здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету, коштів, отриманих як оплата робіт з акредитації та проведення ліцензійної експертизи, а також коштів, отриманих за надання інших послуг, пов’язаних із забезпеченням якості вищої освіти, у розмірах, визначених законодавством, грантів, наданих з метою підвищення якості вищої освіти в Україні, у тому числі наданих для вдосконалення системи оцінювання якості вищої освіти, інших джерел, не заборонених законодавством.

35. Обсяг асигнувань з державного бюджету на утримання Національного агентства, у тому числі розмір видатків на оплату праці його працівників, щороку встановлюється Верховною Радою України окремим рядком під час затвердження Державного бюджету України.

36. За Національним агентством з метою забезпечення його діяльності, передбаченої цим Статутом, можуть бути закріплені на праві оперативного управління будівлі, споруди, приміщення, обладнання, комп’ютерна та інша техніка, транспортні засоби, засоби зв’язку, а також інше необхідне майно відповідно до законодавства.

37. Майно Національного агентства є державною власністю і належить йому на праві оперативного управління.

Майно не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій. Щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження.

Майно та кошти використовуються відповідно до статутних цілей і завдань в установленому законодавством порядку.

Національне агентство відповідно до законодавства та цього Статуту користується основними фондами, закріпленими за ним на праві оперативного управління без права зміни форми власності, а також обіговими коштами та земельними ділянками, що надаються йому в постійне користування або в оренду відповідно до земельного законодавства.

Облік і звітність Національного агентства


38. Національне агентство веде бухгалтерський облік та подає фінансову і статистичну звітність в установленому законодавством порядку, щороку звітує про результати своєї діяльності.

Порядок затвердження і внесення змін до Статуту


39. Внесення змін до цього Статуту здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.
Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законодавством.


Припинення Національного агентства


40. Національне агентство припиняється в результаті реорганізації (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації відповідно до законодавства. Припинення Національного агентства здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

Національне агентство вважається припиненим з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про припинення його діяльності.
_____________________

Додатково:

Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. №1556-VII

Інна Совсун: МОН є ключовим технічним виконавцем створення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів