МОН: Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
МОН: Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України
16-06-2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


13.05.2014 № 587
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2014 р.
за № 561/25338


Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України

Відповідно до статті 9 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання» (із змінами) та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства освіти і науки України, що додаються.

2. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями (Гевко А.Є.) у встановленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

3. Юридичному департаменту (Кравченко О.О.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

Міністр
С.М. КвітЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
13.05.2014 № 587

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2014 р.
за № 561/25338


ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства освіти і науки України


1. У наказі Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2010 року № 365 «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 травня 2010 року за № 336/17631 (із змінами):

заголовок наказу після слів «про вищу освіту» доповнити словами «європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)»;

пункти 1, 2 наказу після слів «про вищу освіту» доповнити словами «європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)».


2. У Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2010 року № 365, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 травня 2010 року за № 336/17631 (із змінами):

1) заголовок після слів «про вищу освіту» доповнити словами «європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)»;

2) у розділі І:

абзац перший пункту 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання»;

абзац п’ятий пункту 1.2 викласти в такій редакції:

«Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) (далі - Додаток) - це документ, що видається за бажанням випускникам вищих навчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра, з метою надання інформації, необхідної для об’єктивної оцінки кваліфікації (ступеня) вищої освіти, здобутої особою, яка отримала диплом про вищу освіту. Додаток містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, яке було виконано та успішно завершено особою, зазначеною в оригіналі кваліфікаційного документа, до якого додається Додаток, а також персональні дані про цю особу, занесені в Єдину державну електронну базу з питань освіти та відтворені на паперовому носії.»;

у розділі ІІ:

доповнити пункт 2.4 новим абзацом такого змісту:

«дублікат Додатка - Додаток, що виготовляється повторно через його втрату або пошкодження;

пункт 2.5 після слів «уповноважений орган» доповнити словами «на підставі обґрунтованих висновків Виконавця»;

у пункті 2.7 слова «назва, яку», «момент» замінити відповідно словами «найменування, яке», «дату»;


доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

«2.11. У разі втрати або пошкодження Додатка його власник може подати заяву про виготовлення дубліката Додатка на ім’я керівника відповідного навчального закладу. У заяві зазначаються причина втрати або пошкодження Додатка, прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, телефон (за наявності) власника Додатка, найменування навчального закладу та дата його закінчення, інші відомості, які власник Додатка вважає суттєвими для видачі дубліката. Виготовлення дубліката Додатка здійснюється за рахунок коштів фізичної особи, яка його замовляє. До заяви додаються підтвердження про оплату послуг з виготовлення дубліката Додатка та, в разі втрати Додатка, оголошення, розміщене у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника Додатка, у якому зазначаються назва, серія, номер та дата видачі Додатка, прізвище, ім’я, по батькові особи, на яку видано Додаток, найменування навчального закладу, який видав Додаток, та інформація щодо визнання такого Додатка недійсним.

2.12. Замовник надає виконавцю належним чином завірену виписку з книги (журналу) обліку і видачі виданих Карток Документів про освіту і додатків, що засвідчує факт отримання особою Додатка.

2.13. У замовленні на виготовлення дубліката Додатка вказуються рік закінчення навчального закладу та фактична дата вручення. На дублікаті Додатка відтворюється найменування навчального закладу на дату його закінчення випускником, а посада керівника навчального закладу, його підпис, прізвище та ініціали відтворюються чинними на дату вручення дубліката Додатка. У правому верхньому куті дубліката Додатка зазначається слово «Дублікат».

2.14. З дати видачі дубліката Додатка первинний Додаток втрачає чинність. Інформація про видачу дубліката Додатка заноситься до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки України.

2.15. Відомості про видачу дубліката Додатка заносяться до книги (журналу) обліку і видачі виданих Карток Документів про освіту і додатків навчального закладу із зазначенням серії і номера Додатка та слова «Дублікат». У книзі (журналі) обліку і видачі виданих Карток Документів про освіту і додатків у відповідній графі про видачу первинного Додатка робиться відмітка про виданий дублікат.»;

4) пункт 3.5 розділу ІІІ виключити;

5) у відмітках до додатків 1 і 2, назвах та текстах додатків 1 і 2 до цього Порядку після слів «про вищу освіту» доповнити словами «європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)».

3. У розділі XVII Технічних описів документів про освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2014 року № 97, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року за № 283/25060:

назву після слів «про вищу освіту» доповнити словами «європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)»;

пункт 1 після слів «Додаток до диплома про вищу освіту» доповнити словами «європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)»;

пункт 2 після слів «ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» доповнити словами «ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА (DIPLOMA SUPPLEMENT)»;


пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Елементи захисту сторінок додатка:

гільйошна антисканерна сітка перемінної геометрії, створена спеціальними системами, товщина ліній не більше 160 мкм;

мікротекст висотою літер не більше 500 мкм.».

4. Технічні описи документів про освіту та вчені звання, що виготовляються поліграфічним способом, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2014 року № 97, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року за № 283/25060, після розділу XVII доповнити новим розділом XVIIІ такого змісту:

«XVIІI. Технічний опис додатка до диплома про вищу освіту, що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк «Додаток до диплома про вищу освіту» (далі - бланк) виготовляється на аркуші паперу формату 297 х 210 мм (±0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.

2. Текстова інформація бланка з лицьового та зворотного боків розміщена відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку, та нанесена на бланк чорною фарбою способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

маса 1 м-2 - 80 г;

товщина - 90 ± 6 мкм;

склад - 100 % деревна целюлоза;

власна флуоресценція - не більше 3 %;

білість - не менше 80 %;

наявність захисних волокон (видимих певного кольору при денному світлі, які світяться при дії ультрафіолетових променів);

наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);

наявність двотонового водяного знака.


Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лицьовий бік бланка надруковано 4 фарбами способом офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

рамка блакитного кольору шириною 10 мм;

дві псевдорельєфні сітки блакитного та гірчично-блакитного кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із застосуванням ірисового друку;

невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;

позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в рамці і в тексті;

текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів;

на правій стороні бланка внизу розміщені серія, що складається з двох літер та виконана способом офсетного друку фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів, та шестизначна нумерація, виконана способом високого друку фарбою чорного кольору, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях і стає невидимою при дії інфрачервоних променів.

5. Зворотний бік надруковано 4 фарбами способом офсетного друку:

рамка блакитного кольору шириною 5 мм;

дві псевдорельєфні сітки товщиною ліній не більше 50 мкм світло-зеленого та блакитного кольорів, остання із сіток надрукована блакитною фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;

невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;

позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм у тексті;

текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбами чорного кольору із переходом у визначеному місці, одна з них набуває оранжевого свічення в ультрафіолетових променях, друга реагує на дію певних хімічних реактивів.».

У зв’язку з цим розділи XVIІI - XXVI вважати розділами XIX - XXVIІ відповідно.


Директор департаменту
вищої освіти

Ю.М. КоровайченкоДодатково:

Документи про освіту — більше не бланки суворої звітності

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів