Про затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Про затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
31-01-2014

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про затвердження Положення про Державне агентство
з питань науки, інновацій та інформатизації України


{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 240/2013 ( 240/2013 ) від 25.04.2013
N 22/2014 ( 22/2014 ) від 17.01.2014 }1. Затвердити Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України (додається).

2. Кабінету Міністрів України привести в двомісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.


Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 8 квітня 2011 року
N 437/2011


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 8 квітня 2011 року N 437/2011


ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство з питань науки,
інновацій та інформатизації України


{ У тексті Положення слова "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство освіти і науки України" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента
N 240/2013 ( 240/2013 ) від 25.04.2013 }1. Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України Держінформнауки України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України (далі - Міністр). { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 240/2013 ( 240/2013 ) від 25.04.2013 }

Держінформнауки України входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій, інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства. { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 22/2014 (22/2014 ) від 17.01.2014}

2. Держінформнауки України у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Держінформнауки України є:

реалізація державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інформатизації, формування, використання і захисту державних електронних інформаційних ресурсів та створення умов для розвитку інформаційного суспільства; {Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N22/2014 ( 22/2014 ) від 17.01.2014}

внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо формування державної політики у зазначених сферах.

4. Держінформнауки України відповідно до покладених на нього завдань в установленому порядку:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подання їх Міністру;

2) організовує прогнозно-аналітичні дослідження тенденцій науково-технічного та інноваційного розвитку, а також розвитку інформаційного суспільства та сфери інформатизації;

3) готує і подає Міністру пропозиції щодо:

визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки,інноваційної діяльності;

віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання;

утворення та реорганізації державних наукових установ;

надання статусу національного наукового центру науково-дослідним (науково-технічним) установам, вищим навчальним закладам четвертого рівня акредитації за поданням органів, до сфери управління яких належать такі установи і заклади;

проектів державних цільових наукових, науково-технічних та інноваційних програм і визначення обсягу коштів державного бюджету для їх фінансування;

утворення спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки інноваційних програм і проектів, розробляє статути таких установ (положення про них);

4) проводить щороку аналіз результативності провадження наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, ефективності використання державних фінансових, матеріально-технічних ресурсів, а також кадрового потенціалу;

5) бере участь у щорічному проведенні аналізу стану виконання наукових і науково-технічних програм та у підготовці пропозицій Кабінету Міністрів України щодо подальшого виконання програм або його припинення;

6) організовує та проводить конкурс наукових і науково-технічних проектів, спрямованих на реалізацію (виконання)завдань державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукових частин інших державних цільових програм за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, державним замовником яких є Держінформнауки України; фахову експертизу цих проектів; процедуру конкурсних торгів для визначення виконавців проектів; укладання договорів на виконання проектів та моніторинг їх реалізації;

7) координує діяльність органів виконавчої влади щодо:

виконання загальнодержавних програм та проектів інформатизації;

забезпечення інтеграції їх інформаційних систем і ресурсів у Єдиний веб-портал;

8) бере участь у здійсненні в установленому порядку проведення державної наукової та науково-технічної експертизи проектів міждержавних та державних цільових програм, у тому числі Національної програми інформатизації, інноваційних проектів, проектів технологічних парків та завдань (проектів) інформатизації;

9) здійснює в установленому законодавством порядку державну реєстрацію технологічних парків та їх проектів, інноваційних проектів, проектів наукових парків, веде Державний реєстр інноваційних проектів, Державний реєстр проектів технологічних та наукових парків;
{Підпункт 10 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента N 22/2014 ( 22/2014 ) від 17.01.2014}

11) проводить в установленому порядку конкурсний відбір інноваційних проектів, проектів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт для їх фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету, здійснює фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт для задоволення потреб держави;

12) проводить державну акредитацію фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи, розробляє форму свідоцтва на право проведення зазначеної експертизи та перелік документів державного зразка, що дають фізичним особам право на провадження експертної діяльності та надання експертних послуг без отримання свідоцтва;

13) проводить реєстрацію та облік науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, дисертацій;

14) готує пропозиції щодо формування і використання коштів спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ, які належать до сфери його управління, здійснює контроль за їх діяльністю;

15) здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ, веде Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави;

16) формує бази даних про інноваційні програми і проекти, міжнародні інноваційні програми і проекти, у реалізації яких беруть участь вітчизняні державні підприємства в рамках міжнародного інноваційного співробітництва, а також відповідних грантів;

17) веде реєстр технологій, створених чи придбаних за кошти Державного бюджету України (далі - бюджетні кошти), веде облік та здійснює контроль за переданими технологіями і вносить дані про них до Державного реєстру переданих технологій;
{Підпункт 17 пункту 4 в редакції Указу Президента N 22/2014 (22/2014) від 17.01.2014}

18) організовує проведення державної експертизи технологій та/або їх складових, які закуповуються за бюджетні кошти, а також створених або придбаних за бюджетні кошти технологій та/або їх складових, які передаються юридичним особам, що зареєстровані в інших державах, або фізичним особам - іноземцям або особам без громадянства;
{Підпункт 18 пункту 4 в редакції Указу Президента N 22/2014 ( 22/2014 ) від 17.01.2014}

19) погоджує трансфер технологій, їх складових, створених чи придбаних за бюджетні кошти, юридичним особам, що зареєстровані в інших державах, або фізичним особам - іноземцям або особам без громадянства та здійснює їх реєстрацію, а також погоджує ввезення в Україну технологій або їх складових, придбання яких передбачається за бюджетні кошти;
{Підпункт 19 пункту 4 в редакції Указу Президента N 22/2014 ( 22/2014 ) від 17.01.2014}

20) сприяє розвитку інноваційної інфраструктури та інфраструктури трансферу технологій, стимулює залучення інвестицій в цьому напрямі;

21) готує та подає пропозиції щодо вдосконалення функціонування державних регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації, що входять до складу державної системи науково-технічної та економічної інформації, відділень науково-технічної, зокрема кон'юнктурно-економічної і патентної, інформації на регіональному рівні;
{Підпункт 21 пункту 4 в редакції Указу Президента N 22/2014 ( 22/2014 ) від 17.01.2014 }

22) здійснює контроль за виплатою винагороди авторам за рахунок коштів, одержаних у результаті трансферу технологій;
{ Підпункт 22 пункту 4 в редакції Указу Президента N 22/2014 ( 22/2014 ) від 17.01.2014 }

23) веде реєстр технологій, що створені або придбані підприємствами державної форми власності, та технологій, що пропонуються для реєстрації суб'єктами трансферу технологій (власниками технологій);
{Підпункт 23 пункту 4 в редакції Указу Президента N 22/2014 ( 22/2014 ) від 17.01.2014 }

24) здійснює за пропозицією осіб, які мають права на технології та їх складові, створені за бюджетні кошти, заходи щодо забезпечення фінансування закордонного патентування об'єктів права
інтелектуальної власності за рахунок коштів, передбачених на такі цілі в Державному бюджеті України, а також організовує залучення інших надходжень для фінансування закордонного патентування;
{Підпункт 24 пункту 4 в редакції Указу Президента N 22/2014 ( 22/2014 ) від 17.01.2014}

{ Підпункт 25 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента N 22/2014 ( 22/2014 ) від 17.01.2014}


26) проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз'яснювальну і консультаційну роботу, бере участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок у сфері, що належить до його компетенції;

27) бере участь у визначенні пріоритетних напрямів інформатизації органів державної влади;

28) координує адміністрування адресного простору національного сегмента мережі Інтернет;

29) розробляє та впроваджує автоматизовану систему "Єдине вікно подання електронної звітності";

30) забезпечує розроблення та впровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства;

31) бере участь у формуванні та виконанні державного замовлення на проведення робіт і постачання продукції для державних потреб;

32) сприяє залученню інвестицій, впровадженню новітніх технологій та використанню управлінського досвіду у сфері інформатизації, користування національними інформаційними ресурсами;

33) бере участь у розробленні норм, стандартів і технічних регламентів у сфері програмного забезпечення, електронного документообігу, структури інформаційних ресурсів та обміну
інформацією (єдині формати обміну даними) для органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

34) виконує функції генерального державного замовника Національної програми інформатизації;

35) розробляє:

проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів із питань, що належать до його компетенції;

проекти програм, спрямованих на задоволення інформаційних потреб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб і громадян, а також проекти концепцій та програм із питань формування і використання державних електронних інформаційних ресурсів;

порядок проведення моніторингу стану інформатизації та розвитку інформаційного суспільства в Україні та за кордоном;

36) здійснює у межах своїх повноважень управління та координацію діяльності з питань формування, використання та захисту державних електронних інформаційних ресурсів;

37) забезпечує ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів органів державної влади;

38) здійснює заходи щодо створення депозитарію державних електронних інформаційних ресурсів, забезпечення їх зберігання та визначає уповноважену організацію з адміністрування депозитарію;

39) вирішує у межах своїх повноважень питання щодо забезпечення захисту державних електронних інформаційних ресурсів;

40) здійснює організаційні заходи щодо запровадження електронного документообігу;

41) вносить у межах своїх повноважень пропозиції щодо визначення складу та періодичності подання статистичної інформації про стан розвитку інформатизації та інформаційного суспільства в державі, аналізує зазначену інформацію;

42) розробляє і здійснює разом з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування заходи, спрямовані на забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки виконання завдань національної безпеки та оборони;

43) організовує в установленому порядку виставки у сфері інформатизації в Україні та за її межами, сприяє участі в них органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

44) інформує громадськість про стан інформатизації;

45) бере участь в організації навчання та готує пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, інформатизації та трансферу технологій, а також щодо координації галузевої підготовки та перепідготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю;
{Підпункт 45 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 22/2014 ( 22/2014 ) від 17.01.2014}

46) подає пропозиції щодо відкриття в установленому порядку в наукових установах аспірантури, докторантури;

47) вживає заходів із поліпшення матеріальних та житлових умов, медичного обслуговування молодих вчених, працівників наукової і науково-технічної сфери, стимулювання їх наукової та науково-технічної діяльності;

48) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

48-1) взаємодіє з відповідними структурними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства доходів і зборів України, Служби безпеки України з метою виявлення, запобігання та припинення порушень у сфері інтелектуальної власності, інноваційної діяльності та трансферу технологій;
{Пункт 4 доповнено підпунктом 48-1 згідно з Указом Президента N 22/2014 ( 22/2014 ) від 17.01.2014}

49) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на нього Президентом України.

5. Держінформнауки України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Держінформнауки України на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Держінформнауки України на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, формує в установленому порядку кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держінформнауки України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;

4) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Держінформнауки України, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління;

5) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держінформнауки України;

6) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

7) організовує ведення діловодства та архіву в апараті Держінформнауки України відповідно до встановлених правил.

6. Держінформнауки України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

7. Держінформнауки України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними
Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. Держінформнауки України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України і доручень Міністра видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписує Голова Держінформнауки.

9. Держінформнауки України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

10. Голова Держінформнауки України:

1) очолює Держінформнауки України, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держінформнауки України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України і Міністром за виконання покладених на Держінформнауки України завдань і функцій;

2) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, інформатизації, формування і використання
національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства та розроблені Держінформнауки України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України з питань, що належать до сфери діяльності Держінформнауки України;

3) забезпечує виконання Держінформнауки України Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України з питань, що належать до сфери діяльності Держінформнауки України, та доручень Міністра;

4) затверджує за погодженням з Міністром схвалені на засіданні колегії Держінформнауки України річний план роботи Держінформнауки України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до визначених завдань;

5) звітує перед Міністром про виконання Держінформнауки України річного плану роботи та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держінформнауки України, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

6) вносить пропозиції Міністру щодо кандидатур на посади своїх заступників;

7) затверджує розподіл обов'язків між своїми заступниками;

8) затверджує положення про структурні підрозділи апарату Держінформнауки України;

9) вносить Міністру пропозиції щодо граничної чисельності державних службовців і працівників апарату Держінформнауки України;

10) забезпечує взаємодію Держінформнауки України із визначеним Міністром структурним підрозділом Міністерства освіти і науки України, відповідальним за взаємодію з Держінформнауки України;

11) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Міністерством освіти і науки України і Держінформнауки України та вчасність її подання;

12) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням Міністром керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Держінформнауки України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Держінформнауки України;

13) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам апарату Держінформнауки України відповідних рангів державних службовців, їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

14) вносить Міністру у встановленому законодавством порядку подання щодо відзначення державними нагородами України працівників Держінформнауки України;

15) здійснює інші повноваження, передбачені законами України та іншими актами законодавства у визначених сферах діяльності.

11. Голова Держінформнауки України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника Голови Держінформнауки України призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держінформнауки України, погоджених із Міністром.

Першого заступника, заступника Голови Держінформнауки України звільняє з посад Президент України.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держінформнауки України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Держінформнауки України може створюватись колегія.

Рішення колегії реалізуються шляхом видання відповідного наказу Держінформнауки України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держінформнауки України можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Держінформнауки України.

13. Граничну чисельність державних службовців та працівників Держінформнауки України затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Держінформнауки України затверджує його Голова за погодженням із Міністром.

Штатний розпис, кошторис апарату Держінформнауки України затверджує його Голова за погодженням із Міністерством фінансів України.

Держінформнауки України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.


Глава Адміністрації
Президента України
С.ЛЬОВОЧКІНДодатково:

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій (нова редакція)

В Україні з'явиться система електронних звернень громадян

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів