21-му ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації у МОНМС було висловлено зауваження щодо їх наукової та науково-технічної діяльності у 2011 році « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
21-му ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації у МОНМС було висловлено зауваження щодо їх наукової та науково-технічної діяльності у 2011 році
11-04-2012Перелік
вищих навчальних закладів та наукових установ Міністерства,
до звіту яких висловлені зауваження та пропозиції


1. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова:
• забезпечити належний рівень координації наукової та науково-технічної діяльності в університеті;
• забезпечити актуальність, наукову новизну тематики досліджень і розробок, підвищити рівень практичного застосування наукових результатів.

2. Південноукраїнський педагогічний університет імені К. Д. Ушинського:
• забезпечити стимулювання молодих учених до участі в наукових дослідженнях і розробках, більш активно залучати їх до виконання бюджетної тематики;
• з метою запровадження госпдоговірної тематики налагодити співпрацю з потенційними замовниками наукових результатів із пріоритетної тематики наукових досліджень і розробок університету.

3. Чорноморський державний університет імені Петра Могили:
• забезпечити у вищому навчальному закладі виконання сучасних актуальних фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок та отримання результатів конкурентоспроможних на світовому ринку;
• запровадити в університеті виконання госпдоговірних робіт.

4. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка:
• визначити пріоритетні напрями з прикладних досліджень і розробок та подати на конкурсний відбір прикладні наукові проекти.

5. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка:
• активізувати роботу щодо прикладних досліджень і розробок;
• привести у відповідність до профілю університету пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень і розробок вищого навчального закладу та внести пропозиції до МОНмолодьспорту щодо їх перезатвердження;
• надати посібник за закінченою науково-дослідною роботою у 2011 році «Теоретико-методичні засади тьюторства як інтернаціональної технології кредитно-модульного навчання», науковий керівник: д. пед.н., проф. Бойко А. М.

6. Бердянський державний педагогічний університет:
• звернути увагу на низький рівень виконання госпдоговірної тематики;
• подати копію інноваційного проекту «Організація виробництва потужних світодіодів», який підготовлено за результатами закінченої у 2011 році науково-дослідної роботи «Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук АІІІВV», науковий керівник: д.фіз.-м.н., проф. Кідалов В. В.;
• подати копію договору Бердянського державного педагогічного університету та Дніпропетровського регіонального центру інноваційного розвитку щодо реалізації зазначеного інноваційного проекту.

7. Сумський державний педагогічний університет:
• до кінця року 2012 році поінформувати МОНмолодьспорт про отриманий соціальний та економічний ефект від закінченої у 2011 році прикладної науково-дослідної роботи «Дослідження, оптимізація та провадження технологій утворення піролізного газу в вітчизняних генераторних установках з підвищеним ККД», науковий керівник: к.ф.-м.н., доц. Стадник О. Д.;
• підготувати та у місячний строк подати методику за закінченою у 2011 році науково-дослідною роботою «Оптимізація оздоровчо-реабілітаційних техноло¬гій патології хребта студентів у ВНЗ на основі патогенетичного обґрунтування та розробки комплексних програм фізичної реабілітації», науковий керівник: к.мед.н., доц. Котелевський В.І.

8. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка:
• подати повну інформацію щодо отриманих результатів та їх реалізації за закінченою у 2011 році науково-дослідною роботою «Розроблення основ технології для створення багатофункціональних пристроїв інфрачервоного випромінювання», науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Бойчук В. І.;
• подати копії договорів щодо передачі наукових результатів зазначеної роботи до Науково-виробничого підприємства «Карат» (м. Львів).

9. Українська державна інженерно-педагогічна академія:
• подати посібник підготовлений за закінченою у 2011 році прикладною науково-дослідною роботою «Розробка теоретичних і методичних основ систем креативного навчання технічних дисциплін майбутніх інженерів», науковий керівник: д.пед.н., проф. Лазарєв М.І.

10. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна:
• скорегувати співвідношення фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт та їх обсяги фінансування з державного бюджету;

11. Львівський національний університет імені Івана Франка:
• надати інформацію щодо практичного застосування результатів науково-дослідної роботи «Генетичні механізми стійкості актиноміцетів до моеноміцинів та роль рідкісних кодонів у їхньому біосинтезі», науковий керівник: д.біол.н., проф. Федоренко В.О.;
• забезпечити безперервність виконання етапів наукового процесу (фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних розробок), здійснення контролю за доведенням наукових результатів до впровадження;
• більш ефективно залучати науково-кадровий потенціал університету до виконання наукових досліджень і розробок.

12. Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет»:
• надати інформацію щодо впровадження результатів за 3 закінченими у 2011 році прикладними науково-дослідними роботами та обсяг коштів отриманих від госпдоговірної тематики, а саме: «Пiдвищення енергоефективностi технологiчних систем методом математичного моделювання фiзико-хiмiчних i теплофiзичних процесiв», науковий керівник: д.т.н., проф. Тошинський В.І.; «Дослідження енергозберігаючих напівпровідникових перетворювачів для систем передачі енергії до об’єктів електричного транспорту», науковий керівник: д.т.н., проф. Сокол Є.І.; «Дослідження електрофізичних пристроїв направленої сейсмоакустичної дії на нафтогазові прошарки у зоні колектора глибоких свердловин з метою підвищення їх дебіту» науковий керівник: д.т.н., проф. Гурин А.Г.
• збільшувати кількість виконання госпдоговірної тематики та нарощувати обсяги надходжень до спеціального фонду державного бюджету;
• скорегувати співвідношення фундаментальних та прикладних досліджень і розробок (30:70);

13. Національний університет «Львівська політехніка»:
• надати інформацію щодо практичного застосування результатів за закінченою науково-дослідною роботою «Сенсорні пристрої на основі радіаційностійких напівпровідникових матеріалів для картографування магнітних полів медичних циклотронів», науковий керівник: д.т.н., п.н.с. Большакова І.А.;
• опрацювати питання щодо виконання наукових досліджень і розробок із альтернативних джерел енергії, зокрема теплових насосів; налагодження співпраці з цього питання з іншими університетами (Національний гірничий університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; запропонувати на конкурсний відбір науковий проект із цієї тематики).

14. Одеський національний політехнічний університет:
• надати інформацію щодо впровадження результатів 3 закінчених у 2011 році науково-дослідних робіт, зокрема: «Частотно-залежні компоненти цифрових систем, які перебудовуються», науковий керівник: д.т.н., проф.Малахов В.П.; «Оптимізація параметрів інтегрованих теплонасосних систем альтернативного теплопостачання на базі двох різнорідних відновлювальних джерел»; Оптимізація інтегрованих систем енергозабезпечення на базі установок когенерації та поновлювальних джерел енергії» науковий керівник: д.т.н., проф. Мазуренко А.С., д.т.н.
• звернути увагу на більш широке застосування прикладних результатів;
• привести у відповідність до профілю університету тематику наукових досліджень і розробок відповідно до вимог сьогодення, що дозволить отримувати конкурентоспроможні результати на світовому ринку, наповнювати спеціальний фонд державного бюджету;
• надати інформацію щодо кафедральної тематики наукових досліджень і розробок;
• більш ефективно залучати науково-кадровий потенціал університету до виконання наукових досліджень і розробок.
• на конкурсний відбір подавати наукові проекти спрямовані на динамічний розвиток у всіх сферах економіки.

15. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя:
• надати інформацію щодо реалізації наукових результатів 2 науково-дослідних робіт на підприємствах, зокрема: «Теоретичні основи проектування енергоощадних індукційних нагрівальних систем для опалювальних установок», науковий керівник: д.ф-м.н., проф. Шаблій О.М.; «Наукові основи конструкторсько-технологічного забезпечення підвищення якісних характеристик приводних роликових ланцюгів бурових установок газонафтодобувного обладнання», науковий керівник: д.т.н., проф. Луців І.В.
• надати інформацію щодо впровадження наукових результатів університету на підприємствах ВАТ «Ковельсільмаш»;
• надати копію договору з ТОВ «ОСП корпорація Ватра» щодо впровадження результатів за закінченою у 2011 році науково-дослідною роботою «Наукові основи конструкторсько-технологічного забезпечення підвищення якісних характеристик приводних роликових ланцюгів бурових установок газонафтодобувного обладнання», науковий керівник: д.т.н., проф Луців І.В.

16. Донецький національний технічний університет:
• надати інформацію щодо впровадження результатів закінченої у 2011 році науково-дослідної роботи «Розробка та впровадження нетрадиційних ресурсозберігаючих технологій управляння напружено-деформованим станом гірського масиву навколо вирубок», науковий керівник: д.т.н., проф. Касьян М.М.;
• працювати над новими більш ефективними формами роботи.

17. Вінницький національний технічний університет:
• надати інформацію щодо впровадження результатів закінченої у 2011 році науково-дослідної роботи «Розробка вітроенергетичних модулів з прямим перетворенням енергії вітру в електроенергію», науковий керівник: д.т.н., проф. Мокін Б. І.;
• більш ефективно залучати науково-кадровий потенціал університету до виконання наукових досліджень і розробок.
• запроваджувати наукову тематику досліджень, яка б переходила в госпдоговірну тематику та приносила надходження до спеціального фонду державного бюджету

18. Чернігівський державний технологічний університет:
• надати детальну інформацію щодо інформаційної системи підтримки управління якістю освітянських послуг для використання її в департаменті наукової діяльності та ліцензування Міністерства.

19. Національний кораблебудівний університет імені адмірала Макарова:
• надати для ознайомлення комп’ютерну програму «Організаційно-методичне забезпечення системи управління витратами на оплату праці науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів»;

20. Тернопільський національний економічний університет:
• надати розроблену методику щодо комерціалізації для застосування в центрах по енергозбереженню у вищих навчальних закладах

21. Український державний хіміко-технологічний університет:
• надати інформацію щодо продажу ліцензії у 2011 році.


Директор департаменту наукової
діяльності та ліцензування О. В. ЯкименкоДодатково:

Порівняльна таблиця видатків вищих навчальних закладів та наукових установ із загального фонду державного бюджету на 2011 рік

«Вуж на пательні» - офіційне видання Мінісерства освіти про Ужгородський національний університет

Ужгородський національний університет: Пропонуємо Міністру освіти і науки України Д.В.Табачнику визнати свої прорахунки та подати у відставку

…А міністерство позбавить ліцензії

Конференція трудового колективу НТУУ «КПІ» більшістю підтримала кандидатуру Згуровського Михайла Захаровича на посаду ректора

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів