КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 13 квітня 2011 р. N 411 Київ « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 13 квітня 2011 р. N 411 Київ
1-02-2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 13 квітня 2011 р. №411
Київ


Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих авчальних закладах та наукових установах за кордоном


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити Положення про навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. N 287 ( 287-96-п ) "Про затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання" (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 249; Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2439, N 52, ст. 2794; 2005 р., N 31, ст. 1864; 2009 р., N 74, ст. 2541) і від 2 лютого 2011 р. N 98 ( 98-2011-п ) "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488) зміни, що додаються.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. N 1015 ( 1015-2009-п ) "Питання стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 74, ст. 2541).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 квітня 2011 р. N 411

ПОЛОЖЕННЯ

про навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном


1. Це Положення визначає механізм організації навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном (далі - навчання та стажування).

2. Метою навчання та стажування є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, проведення авторських досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.

3. Основними завданнями навчання та стажування є:
1) оволодіння знаннями у галузях науки, техніки та вищої освіти;
2) проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень;
3) набуття практичного досвіду з трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю.

4. На навчання та стажування направляються особи, що мають високі досягнення у навчанні, наукові здобутки, проводять на високому науковому рівні фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження та отримали рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу або вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради науково-дослідної чи науково-технічної установи (далі - наукова установа).

5. Перелік пріоритетних напрямів освіти і науки для навчання та стажування (далі - перелік пріоритетних напрямів освіти і науки) та перелік провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном затверджуються щороку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

6. Строк навчання та стажування не повинен перевищувати одного року.

7. Особи направляються на навчання та стажування відповідно до укладених договорів. Примірний договір затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

8. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту оголошує щороку конкурс з відбору осіб на навчання та стажування, визначає порядок, умови і строки його проведення з урахуванням переліку пріоритетних напрямів освіти і науки та переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном.

9. Відбір осіб на навчання та стажування здійснюється конкурсною комісією, що утворюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

10. Студент, що претендує на проходження навчання у провідному вищому навчальному закладі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:
1) мати високі результати навчання за програмою підготовки магістра;
2) мати досягнення у студентській науково-дослідній роботі;
3) напрям підготовки (спеціальності) студента повинен відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;
4) володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження навчання, на необхідному рівні.

11. Аспірант, що претендує на проходження стажування у провідному вищому навчальному закладі чи науковій установі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:
1) тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;
2) мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;
3) брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;
4) володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування, на необхідному рівні.

12. Науковий або науково-педагогічний працівник, що претендує на проходження стажування у провідному вищому навчальному закладі чи науковій установі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:
1) мати науковий ступінь кандидата наук та стаж наукової або науково-педагогічної роботи не менш як три роки;
2) тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;
3) мати стаж роботи у вищому навчальному закладі чи науковій установі, що направляє на стажування, не менш як один рік;
4) мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;
5) брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;
6) володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування, на необхідному рівні.

13. Пропозиції стосовно осіб, що претендують на проходження навчання та стажування, подаються вищими навчальними закладами та науковими установами до конкурсної комісії.

14. Особа, що претендує на проходження навчання або стажування, подає на ім'я керівника вищого навчального закладу чи наукової установи для розгляду на вченій раді вищого навчального закладу або вченій (науковій, науково-технічній, технічній) раді наукової установи:
1) заяву з проханням про направлення на навчання або стажування;
2) витяг з протоколу засідання кафедри вищого навчального закладу чи структурного підрозділу наукової установи з висновком про рекомендацію такої особи на навчання або стажування;
3) довідку про результати навчання або звіт про результати провадження науково-дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічної діяльності;
4) проект індивідуального плану навчання або стажування, який повинен містити інформацію про мету, завдання, доцільність та строк навчання або стажування, програму навчання або види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів.
За результатами розгляду зазначених документів вчена рада вищого навчального закладу або вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи приймає рішення щодо доцільності рекомендації даної особи на навчання або стажування.

15. Вищий навчальний заклад чи наукова установа подає конкурсній комісії такі документи особи, що претендує на проходження навчання або стажування:
1) лист-рекомендацію за підписом керівника вищого навчального закладу чи наукової установи;
2) витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу або вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи;
3) виписку з особової справи даної особи;
4) копії документів, зазначених у пункті 14 цього Положення.

16. Оформлення документів для навчання та стажування відповідно до вимог провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном і організація виїзду за кордон осіб, що направлені на навчання та стажування, здійснюються вищими навчальними закладами та науковими установами.

17. Навчання та стажування здійснюються з відривом від основного місця навчання та роботи. Особи, що направлені на навчання та стажування, мають право на гарантії і компенсації, які передбачені законодавством.

18. Фінансування витрат, пов'язаних з навчанням та стажуванням, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
Вищі навчальні заклади та наукові установи можуть здійснювати фінансування витрат, пов'язаних з навчанням та стажуванням, за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

19. Особа, що пройшла навчання або стажування, зобов'язана подати протягом місяця після його завершення у письмовій формі керівникові вищого навчального закладу чи наукової установи звіт про результати навчання або стажування, який розглядається на засіданні кафедри вищого навчального закладу чи структурного підрозділу наукової установи і затверджується вченою радою вищого навчального закладу або вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою наукової установи.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 411

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

від 4 березня 1996 р. N 287 ( 287-96-п ) і від 2 лютого 2011 р. N 98 ( 98-2011-п )
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. N 287 ( 287-96-п ):
1) назву та постановляючу частину постанови ( 287-96-п ) після слова "навчання" доповнити словами "та стажування";
2) у Положенні про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання ( 287-96-п ), затвердженому зазначеною постановою:
назву Положення ( 287-96-п ) після слова "навчання" доповнити словами "та стажування";
у пункті 1 слово "докторантів," виключити, а після слова "навчання" доповнити словами "або стажування";
абзац четвертий пункту 2 викласти у такій редакції:
"Строк навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників не повинен перевищувати одного року.".
2. Абзац восьмий пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 ( 98-2011-п ) викласти у такій редакції:
"Строк відрядження аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, які направляються на стажування до провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном, не повинен перевищувати одного року.".

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів